STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

Agent towarzystwa emerytalnego sfałszował mój podpis pod umową z funduszem, do kogo powinienem zwrócić się o pomoc?
Najlepiej do funduszu, którego przedstawicielem był nieuczciwy agent, ponieważ OFE starają się polubownie załatwiać tego typu sprawy. Obecnie rząd pracuje nad nowelizacją ustawy emerytalnej, która wprowadziłaby administracyjną odpowiedzialność funduszy za nieuczciwość akwizytorów. Na razie, zdaniem Sądu Administracyjnego fundusze nie odpowiadają za działalność osób trzecich. Poszkodowany może jedynie poskarżyć się w funduszu, UNFE lub sam zaskarżyć OFE w cywilnym procesie. Trzeba się jednak liczyć z wysokimi kosztami tego ostatniego.
powrót
Co się stanie, jeśli wpłacone składki nie wystarczą na wypłatę bieżących emerytur?
Ostateczną gwarancją wypłaty należnych świadczeń emerytalnych jest zawsze budżet państwa. Każda wpływająca do ZUS składka jest ewidencjonowana na indywidualnym koncie ubezpieczonego.
powrót
Czy kobieta lub mężczyzna przebywający na urlopie wychowawczym mogą wybrać OFE, kto płaci za nich składkę?
Może, ponieważ składkę płaci za nich budżet państwa.
powrót
Czym kierować się przy wyborze funduszu?
Wybierając fundusz warto:
• przeanalizować efektywność inwestycyjną poszczególnych akcjonariuszy naszego OFE; fundusze mogą wykorzystywać w pracy swoje doświadczenie w tej dziedzinie,
• sprawdzić na jakim poziomie poszczególni akcjonariusze OFE (np. banki, czy towarzystwa ubezpieczeniowe) prowadzą obsługę klientów; dobre warunki, w jakich przyjdzie nam w przyszłości kontaktować się z naszym towarzystwem to dodatkowy atut,
• zwrócić uwagę na wysokość opłat, które pobiera fundusz (prowizja od składki, wynagrodzenie za zarządzanie aktywami nie może być wyższe niż 0,6 rocznie i koszty transakcyjne, czyli opłaty dla biur maklerskich lub banku depozytariusza); one też będą miały wpływ na wysokość naszej emerytury,
• kontrolować wysokości jednostek uczestnictwa poszczególnych funduszy,
• sprawdzić jaką stopę zwrotu osiągnął wybrany fundusz.
powrót
Czy student, który wykonuje pracę na umowę-zlecenie musi wybrać fundusz?
Jeśli jego pracodawca odprowadza za niego składki do ZUS, nie musi, ale może wybrać OFE. Taki obowiązek dotyczy jednak wszystkich osób, które podjęły stałą pracę.
powrót
Co to jest ubruttowienie wynagrodzeń?
To podniesienie pensji o 23 proc. wynikające z obowiązku odprowadzenia przez pracownika swojej części składki do ZUS. Nowy system podzielił ten obowiązek na pracownika i pracodawcę.
powrót
W jakiej wysokości składkę na ZUS płaci pracownik, w jakiej zaś pracodawca?
Pracownik płaci 23 proc., pracodawca odprowadza 22 proc.
powrót
Czy reforma obejmuje służby mundurowe (wojsko, policję, państwową straż pożarną, straż więzienną i graniczną)?
Nowym systemem są objęci tylko ci mundurowi, którzy rozpoczęli służbę po 31 grudnia 1999 roku. Osobne przepisy uregulują przyszłe świadczenia emerytalne dla wszystkich pozostałych pracowników służb mundurowych.
powrót
Czy osoby, które w starym systemie miały prawo do wcześniejszej emerytury zachowają je w nowym?
Nie, tylko osoby wykonujące określone zajęcia będą miały prawo do przejścia na wcześniejszą emeryturę. W okresie przejściowym zachowają je osoby, które do 31 grudnia 1998 roku wypracowały odpowiednio długi staż w szczególnych warunkach (dla poszczególnych zajęć okres ten wyznaczają stare przepisy). Mają je również ci, którzy do końca 2006 roku spełnią wszystkie kryteria wymagane w starych przepisach, czyli odpowiedni wiek, wymagany staż i czas pracy. Nowe zasady całkowicie wykluczą w przyszłości możliwość przejścia na wcześniejszą emeryturę (zajrzyj również do naszego serwisu Emerytury pomostowe).
powrót
Co to są emerytury pomostowe?
Propozycje rządu dla związków zawodowych i pracodawców zakładają, że emerytury pomostowe, przeszkolenia zawodowe i rekompensaty finansowe mają zastąpić dotychczasowe przywileje branżowe dla osób wykonujących szczególnie szkodliwe prace. Mogą je otrzymać osoby, które będą wykonywać zajęcia określone przez komisję ekspertów medycyny pracy jako szkodliwe, jeśli do końca 2006 roku nie zdążą przejść na emeryturę według starych zasad (zajrzyj również do naszego serwisu Emerytury pomostowe).
powrót
Co to jest minimalna wymagana stopa zwrotu?
To granica finansowa dla działających funduszy emerytalnych. Będzie ją wyliczał Państwowy Urząd Nadzoru Ubezpieczeniowego na podstawie wyników finansowych przesyłanych przez wszystkie fundusze. Jeśli dany Otwarty Fundusz Emerytalny nie osiągnie wyniku wyższego niż połowa zysków wszystkich funduszy, dopłaci różnicę z własnych rezerw.
powrót
Czy osoba powyżej 16 roku życia, za którą jest opłacana składka na ZUS, może przystąpić do OFE?
Tak. Umowę za osobę niepełnoletnią mogą podpisać rodzice lub prawni opiekunowie.
powrót
W jaki sposób będzie wyliczana emerytura dla członków funduszy?
Zakłady Ubezpieczeń Emerytalnych będą ją określać dla każdego ubezpieczonego na podstawie ilości pieniędzy przesłanych przez fundusz, wieku danej osoby oraz jej płci. Zakłady będą samodzielnie ustalać wysokość miesięcznych świadczeń. Mają jednak obowiązek potwierdzić stosowane stawki w Urzędzie Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi.
powrót
Czy osoba, która wybrała fundusz, przestaje być jego członkiem po zwolnieniu z pracy?
Nie, pieniądze, które wpłaciła są nadal inwestowane. W momencie ponownego podjęcia pracy, ZUS zacznie przesyłać składki od tego samego funduszu.
powrót
Skąd pracodawca będzie wiedział, do jakiego funduszu przesyłać składkę emerytalną?
Pracodawca odprowadza składkę tylko do ZUS, potem Zakład przesyła jej część do odpowiedniego funduszu.
powrót
Jakie gwarancje mają członkowie funduszy, że nie stracą wpłaconych pieniędzy?
Utrata pieniędzy wpłaconych do funduszu jest niemożliwa, chroni je ustawowy system gwarancji. Gdy fundusz nie osiągnie ustalonej minimalnej stopy zwrotu, ma obowiązek dopłacić brakujące kwoty z własnych rezerw finansowych. Jeśli będą niewystarczające uzupełni je Fundusz Gwarancyjny utworzony przez wszystkie OFE. Ostateczną gwarancją wypłacalności jest budżet państwa. Zajrzyj również do naszego serwisu Gwarancje i bezpieczeństwo.
powrót
Czy składki wpłacane do ZUS będą inwestowane?
Nie, składki w ZUS będą jedynie waloryzowane o wskaźnik inflacji, dzięki czemu nie stracą na wartości w miarę upływu czasu. Waloryzacja ma na celu urealnienie ich wartości w związku wobec wzrostu cen i płac.
powrót
Czy wybór OFE jest obowiązkowy?
Tak, obowiązek ten dotyczy osób urodzonych po 1 grudnia 1968 roku, za które ktoś (np. pracodawca, Urząd Pracy, czy budżet) odprowadza składkę do ZUS.
powrót
Co się stanie, jeśli pracodawca nie będzie płacił składki za pracownika?
Osoba, której pracodawca nie przesyła składek na ZUS, nie otrzyma prawa do emerytury. Pracownik, który stwierdzi, że na jego konto nie wpływają pieniądze, powinien jak najszybciej zawiadomić o tym ZUS. Jeżeli zrobi to w ciągu pierwszych trzech miesięcy, od chwili otrzymania wynagrodzenia, za które nie pracodawca nie odprowadził składki, Zakład uzupełni jego konto o całą brakującą sumę. ZUS ma obowiązek poinformować nas, jeśli składki nie wpływają na nasze konto przez pół roku. Od momentu otrzymania zawiadomienia o tym fakcie w ciągu dwóch miesięcy powinniśmy złożyć wniosek o uzupełnienie naszego konta odpowiednią kwotą.
powrót
Kto podlega losowaniu funduszu emerytalnego?
Każda osoba, która podjęła pracę i w ciągu 7 dni nie wybrała funduszu samodzielnie, może liczyć na przypomnienie z ZUS. Jeśli jednak mimo tego nie podejmie decyzji, Zakład przypisze jej fundusz w drodze losowej.
powrót
Z jakich źródeł można otrzymywać emeryturę w nowym systemie?
Nawet z trzech: - zreformowanego ZUS, - z funduszy emerytalnych, to pieniądze pochodzące z naszych składek inwestowanych przez fundusze emerytalne. - trzecie źródło to indywidualne, dodatkowe formy ubezpieczenia (np. ubezpieczenia z funduszem inwestycyjnym, udział w Pracowniczych Programach Emerytalnych, czy prywatne inwestycje).
powrót
Czy państwo pomoże osobom, których zarobki były bardzo niskie?
Tak, mają zapewnioną tzw. minimalną gwarantowaną emeryturę.
powrót
Skąd pracownik będzie wiedział, czy pracodawca odprowadza za niego składkę?
Pracodawca ma obowiązek przesyłać pracownikowi miesięczne raporty (druki RMUE) o wysokości odprowadzonej składki.
powrót
Czy bezrobotny może wybrać fundusz?
Tak, pod warunkiem, że pobiera zasiłek dla bezrobotnych. Tylko w tym wypadku składki odprowadza za niego Urząd Pracy.
powrót
Czy osoby pracujące "na czarno" za granicą również otrzymają emeryturę?
Prawo przystąpienia do funduszu mają tylko osoby legalnie zatrudnione w Polsce, za które pracodawca odprowadza składkę do ZUS. Jeśli ktoś zdecyduje się pracować nielegalnie za granicą, mimo wyboru funduszu, nie otrzyma emerytury.
powrót
Jakie są różnice pomiędzy poszczególnymi filarami reformy?
I filar - to zreformowany ZUS oparty na umowie pokoleniowej, w której wpływające składki są przeznaczane na bieżące wypłaty emerytur; obowiązkowy dla wszystkich ubezpieczonych, II filar - jest oparty na zasadach kapitałowych; prywatne Otwarte Fundusze Emerytalne inwestują wpływające składki, za które w przyszłości ubezpieczony będzie mógł wykupić dożywotnią emeryturę; wybór funduszu jest obowiązkowy dla osób urodzonych po 31 grudnia 1968 roku, III filar - to dobrowolne formy dodatkowego ubezpieczenia; oparty na zasadach kapitałowych. (Zajrzyj również do naszego serwisu O reformie.)
powrót
Czy członkowie funduszy będą płacić jakieś podatki od kapitału gromadzonego w funduszach?
Tak, w I i II filarze każdy członek OFE będzie musiał zapłacić podatek dochodowy w chwili wypłaty świadczeń. Nie płacimy podatku od zgromadzonych składek. W III filarze obowiązuje natomiast podatek od gromadzonego kapitału, wypłata świadczenia jest wolna od opłat.
powrót
Jaki procent składki ZUS przesyła do funduszy?
Fundusze otrzymują 7,3 proc całości składki.
powrót
Od czego będzie zależeć wysokość przyszłej emerytury w nowym systemie?
O jej wysokości zadecydują: - wysokość zarobków, a więc i wysokość miesięcznych składek, - wyniki inwestycyjne funduszu, - staż pracy ubezpieczonego.
powrót
Jak będzie wyliczana emerytura dla ubezpieczonych w ZUS?
ZUS będzie ją wyliczał na podstawie kwoty zgromadzonej w postaci kapitału początkowego (Międzypokoleniowego Kapitału Uprawnień Emerytalnych) i tzw. średniej oczekiwanej długości dalszego życia ubezpieczonego w wieku emerytalnym. ZUS podzieli zgromadzony kapitał przez tę wielkość i dopiero na tej podstawie ustali wysokość miesięcznego świadczenia. Jego wartość będzie zależała od stażu pracy ubezpieczonego, jego wynagrodzeń w ciągu całego życia, sposobu waloryzacji kapitału na kontach w ZUS i średniej oczekiwanej długości życia dla osób w wieku emerytalnym. (Zajrzyj również do naszego serwisu - Kapitał początkowy MKUE)
powrót
Jak szybko powinniśmy wybrać fundusz?
Osoba, która podejmie pracę w nowym systemie ma tydzień na wybór własnego OFE. Jeśli w tym czasie nie podejmie decyzji, otrzyma wezwanie z ZUS do podpisania umowy. Gdy mimo przypomnienia nie stanie się członkiem funduszu z własnej woli, ZUS przypisze jej OFE na drodze losowej.
powrót
Kogo nowy system emerytalny objął obowiązkowo?
Wszystkie osoby urodzone po 31 grudnia 1968.
powrót
W jakim wieku otrzymamy pierwszą emeryturę?
Kobiety kończą pracę w wieku 60 a mężczyźni 65 lat. Nowy system nie zmusza nas do wypracowania określonego stażu.
powrót
W jakiej formie można otrzymywać emeryturę w nowym systemie?
Ubezpieczeni będą mieli do wyboru cztery rodzaje emerytur: - indywidualną, wypłacaną dożywotnio, - indywidualną z gwarantowanym okresem płatności (min. 10 lat) - jeśli emeryt umrze przed końcem gwarantowanego okresu wypłat, resztę pieniędzy otrzyma wskazana przez niego osoba, - małżeńską - jedna miesięczna pobierana dożywotnio wypłata dla dwojga małżonków, - małżeńską z gwarantowanym okresem płatności (min. 10 lat) - po śmierci obojga małżonków, pozostałą kwotę otrzyma osoba wskazana jako uposażony.
powrót
Czy można otrzymywać emeryturę i pracować?
Tak, nowe przepisy umożliwiły pracę zarobkową osobom, które osiągnęły wiek emerytalny. Dodatkowe zarobki nie mają wpływu na wysokość pobieranego przez nich świadczenia. Osoby, które przeszły na emeryturę przed czasem wskazanym ustawą, mają ograniczone możliwości dorabiania. Jeśli ich zarobki przekroczą 70 proc. średniego wynagrodzenia, Zakład Ubezpieczeń Emerytalnych nieznacznie zmniejszy im wysokość świadczenia. Jednak gdy zarobki takiej osoby osiągną 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia, ZUE zawiesi wypłatę emerytury.
powrót
Czy można otrzymywać emeryturę ze składek wpłacanych do dwóch funduszy?
Nie, można być członkiem tylko jednego OFE.
powrót
Czy można zmienić fundusz, z którym już podpisaliśmy umowę?
Oczywiście, po dwóch latach uczestnictwa nie ponosimy z tego tytułu żadnych opłat. Przed upływem tego okresu za zmianę funduszu musimy zapłacić "karę" związaną z koniecznością przeniesienia składek na inne konto. OFE indywidualnie ustalają jej wysokość, która maleje wraz z upływem czasu.
powrót
Czy renciści mogą wybrać fundusz?
Nie, ponieważ nikt nie odprowadza za nich składek do ZUS.
powrót
Co się stanie ze zgromadzonymi pieniędzmi członka funduszu, jeśli umrze przed otrzymaniem pierwszej emerytury lub w trakcie jej pobierania?
Pieniądze z jego konta emerytalnego otrzymają w takim wypadku osoby wskazane jako uposażone.
powrót
Czy fundusze emerytalne będą również wypłacać emerytury?
Nie, zajmą się tym niezależne Zakłady Ubezpieczeń Emerytalnych. Powstaną one na rok przed przejściem na emeryturę pierwszych uczestników nowego systemu, czyli w 2007 roku.
powrót
Czy fundusz powinien być poinformowany o rozwodzie osoby, którą ubezpiecza?
Tak, ponieważ w razie jego śmierci fundusz nadal będzie zobowiązany wypłacić połowę zgromadzonego kapitału jego współmałżonkowi. Spadkobiercy mogą zatem nie otrzymać należnych im w tym wypadku pieniędzy.
powrót
O jakich zmianach należy informować fundusz?
O zmianach wszystkich danych zawartych we wniosku o członkostwo.
powrót
Jak jest dzielona składka odprowadzana do ZUS?
Pracodawca (22 proc. składki): - fundusz emerytalny - 12 proc., - fundusz rentowy - 8 proc., - fundusz wypadkowy - 2 proc., Pracownik (23 proc. składki): - fundusz emerytalny - 12 proc., - fundusz rentowy - 8 proc., - fundusz chorobowy - 3 proc. (Zajrzyj również do naszego serwisu - Wysokość składki)
powrót
Czy do funduszu mogą przystąpić żołnierze zasadniczej służby wojskowej?
Tak, składki za nich odprowadza Minister Obrony Narodowej.
powrót
Jaka jest różnica między PTE a OFE?
Przedmiotem działalności Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego jest wyłącznie tworzenie i zarządzanie OFE. Zaś Otwarty Fundusz Emerytalny zajmuje się inwestowaniem pieniędzy swoich członków. Nie ma prawa ich przechowywać, nie zainwestowane składki przesyła Depozytariuszowi. (Zajrzyj również do naszego serwisu - Zasady funkcjonowania OFE)
powrót
Czy członek funduszu będzie mógł na bieżąco sprawdzać stan swojego konta?
Fundusze są zobowiązane wysyłać każdemu członkowi roczne raporty o stanie jego konta. Niektóre firmy umożliwiły ponadto ubezpieczonym bezpośrednią kontrolę ich kont, np. dzięki udostępnieniu infolinii, czy za pomocą kart do bankomatu.
powrót
Czy komornik może zająć pieniądze zgromadzone na koncie członka funduszu?
Nie, kapitał zgromadzony na koncie w OFE nie może być zajęty na drodze sądowej.
powrót
Czy będziemy mieć możliwość sprawdzenia stanu naszego konta w ZUS?
Zakład Ubezpieczeń Społecznych do 31 marca każdego roku ma obowiązek wysyłać wszystkim ubezpieczonym roczny raport o stanie ich konta i przewidywanej wysokości przyszłej emerytury.
powrót
Kto to jest Depozytariusz?
To instytucja finansowa, której zadaniem jest przechowywanie nie zainwestowanych pieniędzy członków funduszu. Każdy OFE ma obowiązek podpisać umowę z wybranym Depozytariuszem. Wcześniej musi go jednak zaakceptować Urząd Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi.
powrót
W co mogą inwestować fundusze?
Ustawa ograniczyła możliwości inwestycji funduszy do: - depozytów bankowych, - akcji spółek pozostających w obrocie publicznym, - akcji narodowych funduszy inwestycyjnych, - jednostek uczestnictwa otwartych funduszy inwestycyjnych, - obligacji gminnych, - obligacji skarbu państwa. (Zajrzyj również do naszego serwisu - Dywersyfikacja lokat)
powrót
Co to jest jednostka rozrachunkowa funduszy emerytalnych?
To wielkość, na podstawie której będzie można ocenić skuteczność inwestycyjną funduszy. Każdy OFE ma obowiązek codziennej publikacji wartości swoich jednostek uczestnictwa.
Czy księża mogą wybrać OFE?
Mogą, jeśli ktoś opłaca za nich składkę do ZUS.
powrót
Co wpłynie na wysokość przyszłej emerytury?
O jej wysokości zadecydują: - wysokości zarobków, a więc i wysokości miesięcznych składek, - wyniki inwestycyjne funduszu, - staż pracy ubezpieczonego.
powrót
Czy pieniądze ze składek gromadzonych przez fundusz możemy otrzymać na każde żądanie?
Nie, otrzymamy je tylko jako świadczenie emerytalne po zakończeniu stałej pracy.
powrót