STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

Agent transferowy
prowadzi rejestr członków funduszu; funkcję tę może spełniać każda instytucja posiadająca system informatyczny przygotowany do prowadzenia indywidualnych kont i zapewniająca poufność oraz tajność zawartych danych.
powrót
Agent ubezpieczeniowy
przedstawiciel towarzystwa ubezpieczeniowego sprzedającego polisy z jego oferty. Jego możliwości są znacznie bardziej ograniczone niż brokera; zwykle bowiem nie ma prawa zatwierdzać umów na wysokie sumy gwarancyjne. Jego działalność wymaga zezwolenia, które wydaje Państwowy Urząd Nadzoru Ubezpieczeniowego (PUNU).
powrót
Aktywa
pieniądze pochodzące ze składek, które inwestuje fundusz.
powrót
Alokacja składki
część składki, która jest inwestowana przez towarzystwo ubezpieczeniowe.
powrót
Asekuracja
inne określenie ubezpieczenia.
powrót
Beneficjent
zob. uposażony.
powrót
Broker
pośrednik ubezpieczeniowy reprezentujący interesy klienta, może podpisywać lub pośredniczyć w zawieraniu umów na znacznie wyższe kwoty ubezpieczenia niż agent - reprezentant towarzystwa. Jego działalność wymaga zezwolenia Państwowego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeniowego (PUNU).
powrót
Całkowite trwałe inwalidztwo
ogólne warunki ubezpieczenia określają je jako trwałą i całkowitą niezdolność do wykonywania jakiejkolwiek pracy zarobkowej w wyniku uszkodzenia ciała w wypadku.
powrót
Cesja
przeniesienie praw do wypłaty odszkodowania na wskazaną osobę, czy instytucję, np. cesji praw może zażądać bank w zamian za udzielenie kredytu.
powrót
Członek funduszu
osoba, która podpisze umowę z funduszem; można być członkiem tylko jednego towarzystwa.
powrót
Depozytariusz
bank lub Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW); przechowuje nie zainwestowane składki członków funduszy, kontroluje poprawność inwestycji, zapewnia terminowe rozliczenia umów z członkami funduszu.
powrót
Dywersyfikacja (podział) portfela
fundusze mają obowiązek podziału inwestycji, w razie błędów osób zarządzających zabezpieczy to konta członków przed stratą; rodzaje dopuszczalnych lokat określa ustawa o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych.
powrót
Emerytura
obecny system przewiduje możliwość wyboru jednej spośród czterech rodzajów emerytur:
 • indywidualnej - wypłacanej do końca życia emeryta,
 • indywidualnej z gwarantowanym okresem płatności co najmniej przez 10 lat,
 • małżeńskiej,
 • małżeńskiej z gwarantowanym okresem płatności co najmniej przez 10 lat.

powrót
Filar
dział systemu emerytalnego; reforma wprowadziła trzy filary:
 1. zreformowany ZUS,
 2. prywatne fundusze,
 3. indywidualne formy dodatkowego ubezpieczenia.

powrót
Franszyza integralna
kwota do wysokości której towarzystwo nie wypłaca odszkodowania, ale jej przekroczenie powoduje wypłatę całej sumy. Stosowana najczęściej w ubezpieczeniach z wysoką sumą gwarancyjną.
powrót
Franszyza redukcyjna
określona kwota, która obniża wypłatę odszkodowania, stosowana np. w ubezpieczeniach małych i dużych przedsiębiorstw, czy mieszkań i domów.
powrót
Fundusz Gwarancyjny
fundusz rezerwowy utworzony przez wszystkie towarzystwa emerytalne. Jego zadaniem będzie uzupełnienie stanu kont członków PTE, jeśli nie zdołają osiągnąć minimalnej stopy zwrotu i wyrównać różnicy z własnych rezerw. Funduszem Gwarancyjnym administruje Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych.
powrót
Fundusz inwestycyjny
wydzielona w ramach funduszu ubezpieczeniowego inwestowana część aktywów towarzystwa. O wyborze jego formy i procencie składki przeznaczonej do inwestowania decyduje sam ubezpieczony.
powrót
Fundusz Ochrony Ubezpieczonych
jego celem jest wypłata odszkodowań w przypadku niewypłacalności towarzystwa; tworzą go składki przekazywane przez wszystkie firmy ubezpieczeniowe.
powrót
Fundusz Rezerwy Demograficznej
zagwarantuje wypłaty emerytur w okresie wyżu demograficznego, pozwoli to odciążyć budżet państwa; w latach 2002-2008 na Fundusz Rezerwy Demograficznej będzie odprowadzany 1 proc. składki emerytalnej.
powrót
Fundusz Ubezpieczeń Społecznych (FUS)
w nowym systemie składka wpłacana do ZUS będzie dzielona pomiędzy fundusze odpowiedzialne za poszczególne typy ryzyka ubezpieczeniowego. Powstaną fundusze:
 • emerytalny (wypłaty emerytur),
 • rentowy (wypłaty rent),
 • chorobowy (wypłaty zasiłków chorobowych i świadczeń rehabilitacyjnych),
 • wypadkowy (świadczenia wypadkowe i choroby zawodowe),
 • rezerwowe (jako uzupełnienie funduszy rentowych, wypadkowych i chorobowych).

powrót
Gwarancje Państwa
budżet gwarantuje członkom PTE uzupełnienie stanu kont, jeśli towarzystwa nie osiągną minimalnych stóp zwrotu, nie zdołają pokryć różnicy z własnych rezerw i gdy zabraknie również pieniędzy w Funduszu Gwarancyjnym.
powrót
Indeksacja składki
podniesienie wysokości składki, którego wynikiem jest przyrost sumy ubezpieczenia. Za zgodą klienta towarzystwa indeksują składkę w rocznicę wykupienia polisy.
powrót
Jednostki rozrachunkowe
wielkości, w których fundusze publikują wartość składek wpłaconych na konta członków.
powrót
Jednostki uczestnictwa funduszu
części funduszu ubezpieczeniowego o równej wartości - udziały ubezpieczonego w kapitale zgromadzonym na koncie ze składek i dopisów; ubezpieczeni kupują jednostki uczestnictwa za część odprowadzanej składki, towarzystwo zaś inwestuje pieniądze gromadzone w ich postaci.
powrót
Kapitał początkowy MKUE
będzie wyliczony każdej osobie, która rozpoczęła pracę w starym systemie i nie ukończyła 50 lat (jeśli przed 1 stycznia 1999 uzyskała prawo do ubezpieczenia społecznego), jego wysokość zadecyduje o wartości emerytury. Podstawą wyliczenia będzie kapitał zgromadzony na koncie w ZUS.
powrót
Konsumpcja sumy ubezpieczenia
oznacza zmniejszenie sumy ubezpieczenia o kwotę wypłaconego odszkodowania; towarzystwa umożliwiają jej powiększenie dzięki dodatkowej składce.
powrót
Koszty leczenia (KL)
ubezpieczenie obejmujące zwrot wydatków na niezbędne leczenie, badania, lekarstwa, czy pobyt w szpitalu podczas pobytu za granicą.
powrót
Koszty transakcyjne
jedna z trzech opłat, które ponosi członek funduszu na rzecz obsługi biur maklerskich czy depozytariusza; każdy fundusz określa jego wysokość w statucie (ok. 0,1 proc. aktywów rocznie).
powrót
KR
ubezpieczenie od ryzyka kradzieży.
powrót
Kwota wykupu
osoba posiadająca długoterminową polisę na życie otrzymuje kwotę wykupu w momencie rezygnacji z dalszej ochrony towarzystwa; kwota wykupu jest proporcjonalna do okresu ubezpieczenia, który upłynął.
powrót
Losowanie funduszy emerytalnych
każda osoba, która w nowym systemie podejmie pracę, ma obowiązek wybrać fundusz emerytalny w ciągu siedmiu dni od daty jej rozpoczęcia. Jeśli tego nie zrobi, ZUS przyśle jej przypomnienie. Kolejnym etapem jest losowanie, które przyporządkuje osobom niezdecydowanym przypadkowe OFE. Jeśli jednak zawiadomienie nie dotrze do nich na miesiąc przed terminem losowania, wezmą udział dopiero w następnym.
powrót
Minimalna stopa zwrotu
będzie wyliczana przez Państwowy Urząd Nadzoru Ubezpieczeniowego na podstawie wyników finansowych przesyłanych przez wszystkie fundusze. Jeśli danego PTE nie osiągnie wyniku wyższego niż połowa zysków wszystkich funduszy, towarzystwo dopłaci różnicę z własnych rezerw.
powrót
Minimalna gwarantowana emerytura
państwo zapewni osobom, które pozostały w I filarze minimalną, dożywotnio wypłacaną emeryturę, wynikającą z ilości pieniędzy zgromadzonych na ich kontach w ZUS i stażu pracy. Państwo gwarantuje również waloryzację wpłaconych przez nich składek, czyli podwyższenie ich wartości przynajmniej o wskaźnik inflacji. Dzięki temu zachowają realną wartość.
powrót
NNW lub NW
polisa od następstw nieszczęśliwych wypadków stosowana jako ubezpieczenia turystyczne, komunikacyjne lub nieszczęśliwy wypadek (śmierć) - jako dodatkowa umowa w ubezpieczeniach życiowych.
powrót
OC
ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za wykonywanie niektórych zawodów, czy zajęć. W Polsce obowiązuje pięć rodzajów ubezpieczenia OC:
 • Posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów (z 9 XII 1992 roku),
 • Podmiotu przyjmującego zamówienie na usługi medyczne za szkody wyrządzone przy ich świadczeniu
 • (dla pracowników niepublicznej służby zdrowia) (z 17 XI 1998 roku),
 • Organizatorów turystyki i pośredników turystycznych z tytułu prowadzenia działalności (z 11 V 1998 roku),
 • Rolników z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego z 30 XII 1993 r.,
 • Podmiotów wykonujących doradztwo podatkowe za szkody wyrządzone przy wykonywaniu zawodu (z 18 II 1997 roku).

powrót
Odpowiedzialność deliktowa
odpowiedzialność towarzystwa za szkody, które wynikają z umowy lub kontraktu podpisanego przez ubezpieczonego.
powrót
Odpowiedzialność kontraktowa
odpowiedzialność towarzystwa za szkody, które ubezpieczony wyrządził osobom trzecim.
powrót
Ograniczenia odpowiedzialności
spis wykluczeń z zakresu odpowiedzialności towarzystwa; mogą wynikać ze specyfiki zawodu ubezpieczonego, czy określonych okoliczności zwiększających ryzyko.
powrót
Ogólne Warunki Ubezpieczenia
przepisy ustalane indywidualnie przez towarzystwo, które określają m.in. przedmiot, zakres i czas jego odpowiedzialności, obowiązki obu stron ubezpieczenia, czy sposób wypłaty odszkodowania.
powrót
Opłata dystrybucyjna
obecnie wynosi od 7,9 do 9 proc. wpłacanych składek; jedna z trzech opłat wnoszonych przez członka funduszu.
powrót
Opłata od aktywów
opłata za zarządzanie pieniędzmi wpłaconymi do funduszu, ustawa określiła jej wysokość na maksymalnie 0,05 proc. miesięcznie; jedna z trzech opłat wnoszonych przez członka funduszu.
powrót
Osoby bliskie
ogólne warunki ubezpieczenia za osoby bliskie uznają zwykle tylko współmałżonka, dzieci, rodziców i rodzeństwo ubezpieczonego.
powrót
Otwarty fundusz emerytalny
gromadzi i inwestuje pieniądze członków, za które ubezpieczeni wykupią w przyszłości emerytury.
powrót
Państwowy Urząd Nadzoru Ubezpieczeniowego
zajmuje się kontrolą działalności towarzystw ubezpieczeniowych, wydaje zezwolenia na działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych.
powrót
Pomost (emerytura pomostowa)
zrekompensuje utratę przywilejów branżowych osobom pracującym w warunkach szkodliwych. Każdy pracodawca zatrudniający pracowników w szkodliwych warunkach ma obowiązek utworzyć specjalny fundusz, z którego sfinansuje emerytury pomostowe; raport komisji ekspertów medycyny pracy określił rodzaje i optymalny czas wykonywania szkodliwych zajęć.
powrót
Powszechne towarzystwo emerytalne
spółka akcyjna, która tworzy i zarządza funduszem.
powrót
Pracowniczy program emerytalny
trzeciofilarowa forma dodatkowego ubezpieczenia emerytalnego organizowana przez pracodawcę dla pracowników.
powrót
Rok nieskładkowy
jeśli sytuacja materialna klienta uniemożliwa mu samodzielne opłacanie składek, niektóre towarzystwa przez rok regulują je za niego, w tym czasie nie zmienia się zakres ich odpowiedzialności; stosowany w ubezpieczeniach na życie.
powrót
Składka
w nowym systemie obowiązek odprowadzenia składki do ZUS spoczywa na pracodawcy (22 proc.) i pracowniku (23 proc.). Dla osób urodzonych po 1 stycznia 1949 roku emerytura będzie finansowana z 36 proc. pozostałych w ZUS i 9 proc. odprowadzonych do funduszu. Osobom urodzonym przed 1 stycznia 1949 roku ZUS sfinansuje emerytury z całości, czyli z 45 proc. odprowadzonej składki
powrót
Suma ubezpieczenia
kwota, do wysokości której towarzystwo odpowiada za szkody poniesione przez klienta.
powrót
System repartycyjny (o zdefiniowanym świadczeniu)
dotychczasowy system emerytalny oparty na umowie pokoleniowej, w którym pokolenie pracujące finansowało emerytów, z ich bieżących składek pochodziły wypłaty emerytur. Pozostałością starego systemu jest obecny I filar.
powrót
Ubruttowienie wynagrodzeń
w nowym systemie obowiązek odprowadzenia składki do ZUS ma nie tylko pracodawca ale i jego pracownik. W tym celu miesięczne wynagrodzenie pracownika jest ubruttowione, czyli podwyższone o 23 proc. Dzięki temu pensje obciążają budżet pracodawcy tylko w 22 proc., a pracownik może kontrolować stan swojego konta w ZUS dzięki raportom, które każdego miesiąca otrzymuje od zatrudniającego.
powrót
Udział własny
procentowy udział klienta w każdej szkodzie, towarzystwa uwzględniają go np. w ubezpieczeniach komunikacyjnych, gdzie wysokość odszkodowania zależy od wartości rynkowej pojazdu.
powrót
Urząd Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi (UNFE)
urząd kontroli działalności funduszy i pracowniczych programów emerytalnych, wydaje również zezwolenia na utworzenie OFE oraz licencje dla akwizytorów.
powrót
Waloryzacja świadczeń
ZUS (I filar) będzie urealniał o wskaźnik inflacji wartość pieniędzy wpłacanych na prywatne konta ubezpieczonych. Waloryzacja nie uwzględni ich udziału we wzroście gospodarczym (nie będą inwestowane), ich wysokość określą wskaźnik wzrostu cen i wskaźnik wzrostu płac. Celem waloryzacji świadczeń jest zachowanie ich realnej wartości w porównaniu ze wzrostem cen.
powrót
Wiek emerytalny
nowy system ustalił go na 60 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn.
powrót
Wypłata transferowa
przeniesienie pieniędzy zgromadzonych na rachunku członka z jednego funduszu do drugiego w wyniku rezygnacji ubezpieczonego, fuzji lub upadku towarzystw.
powrót
Zakład ubezpieczeń emerytalnych
instytucja tworzona w formie spółki Skarbu Państwa, uprawniona do wypłaty dożywotnich emerytur członkom funduszy. Pierwsze Zakłady powstaną rok przed odejściem na emeryturę najstarszych członków funduszy.
powrót