STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

PWX (POLWAX)PWX (POLWAX): Koszty usunięcia zanieczyszczonego urobku ziemnego powstałego w związku z prowadzoną Inwestycją w Czechowicach-Dziedzicach.

(22.10.2019 17:12)

PWX (POLWAX): Czasowe wstrzymanie prac prospektowych

(22.10.2019 14:45)

PWX (POLWAX): Zakończenie procedury przejęcia z dniem 21.10.2019 terenu budowy przez Polwax S.A. od ORLEN Projekt S.A.

(21.10.2019 18:24)

PWX (POLWAX): Podpisanie aneksu do umowy kredytowej z ING Bank Śląski S.A. w zakresie kredytu wieloproduktowego

(18.10.2019 16:15)

PWX (POLWAX): Pismo z Sądu informujące o złożeniu do Sądu przez ORLEN Projekt S.A. pisma zawierającego rozszerzenie powództwa wobec Polwax S.A.

(17.10.2019 18:15)

PWX (POLWAX): Stanowisko ING Bank Śląski S.A. w sprawie czasowego i warunkowego powstrzymania się od egzekwowania zobowiązań Spółki ? uzgodnienia w zakresie kolejnej umowy Spółki z Bankiem

(02.10.2019 22:39)

PWX (POLWAX): Oddalenie przez sąd wniosku Polwax S.A. w przedmiocie uchylenia wydanego na rzecz Orlen Projekt S.A. nakazu zapłaty jako tytułu zabezpieczenia i wysłanie not obciążeniowych w stosunku do Orlen Projekt S.A. z tytułu wywozu zanieczyszczonego urobku ziemi stanowiącego odpad niebezpieczny z terenu inwestycji FUTURE.

(30.09.2019 16:03)

PWX (POLWAX): Powołanie Członka Rady Nadzorczej w drodze kooptacji.

(30.09.2019 13:21)

PWX (POLWAX): Potrącenie kar umownych przysługujących Spółce w stosunku do Orlen Projekt S.A. z tytułu niewykonania i nienależytego wykonania umowy.

(24.09.2019 14:51)

PWX (POLWAX): Otrzymanie przez Polwax S.A. pozwu wniesionego przez Orlen Projekt S.A. i przekierowanie przez Sąd sprawy do rozpoznania w trybie zwykłym.

(12.09.2019 16:18)
Następne » strona 1/25