STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

AIN: ABS Investment S.A. liczy na spółkę portfelową BBC, Wtorek, 21 kwietnia 2015 (11:31)

ABS Investment S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect od lutego 2011 r., zajmująca się działalnością inwestycyjną oraz doradczą, liczy na bardzo dobre wyniki finansowe w najbliższych latach swojej spółki powiązanej Beskidzkie Biuro Consultingowe S.A. Podmiot ten zajmuje się głównie świadczeniem usług ekonomiczno-finansowych.

ABS Investment S.A. jest głównym akcjonariuszem Spółki Beskidzkie Biuro Consultingowe S.A. i posiada akcje stanowiące 47,69% udziałów w jej kapitale zakładowym oraz dające tyle samo udziałów w ogólnej liczbie głosów na WZA. BBC specjalizuje się w doradztwie w zakresie pozyskiwania Funduszy Europejskich i zamierza być aktywna w tym obszarze biznesowym w związku z rozpoczynającymi się naborami w ramach Nowej Perspektywy Budżetowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020. Środki, jakie zostaną przeznaczone na dotacje w tym okresie, wyniosą łącznie prawie 120 mld EUR, co świadczy o olbrzymim potencjale tego rynku. Dlatego też BBC jest obecnie najważniejszą spółką w portfelu inwestycyjnym ABS Investment S.A.

- BBC jest spółką o najwyższej wartości w portfelu ABS i jedną z dwóch, gdzie ABS jest największym akcjonariuszem. ABS i BBC ściśle ze sobą współpracują - BBC jest bowiem Autoryzowanym Doradcą dla znacznej części spółek z portfela ABS. Dobre wyniki BBC w bezpośredni sposób wpływają na naszą sytuację finansową i to zarówno w zakresie wyceny rynkowej, jak i strumienia dywidendy, ponieważ BBC było i ma być w przyszłości spółką dywidendową. W latach pełnej dystrybucji środków unijnych BBC uzyskiwało przychody z usług doradczych w wysokości ponad 2 mln zł rocznie przy 35% rentowności. Liczymy na podobne wyniki finansowe w kolejnych latach oraz na zyski z portfela inwestycyjnego BBC, którego wartość sięga prawie 5 mln zł. - komentuje Sławomir Jarosz, Prezes Zarządu Spółki ABS Investment S.A.

Beskidzkie Biuro Consultingowe S.A. jest obecne na rynku doradztwa w zakresie pozyskiwania dotacji od 2000 r., a łączna kwota pozyskana przez ten podmiot dla swoich klientów przekracza 600 mln zł. W trakcie trwania Perspektywy 2007-2013 BBC wypracowywało corocznie bardzo stabilne wyniki finansowe sięgające od 500 tys. zł do 1 mln zł zysku rocznie na działalności operacyjnej. Rentowności na działalności związanej z doradztwem dla przedsiębiorców w zakresie pozyskiwania dotacji mogą kształtować się na poziomie nawet 30%. Dlatego też nadchodzące lata powinny być dla tej Spółki bardzo udanym okresem, co powinno mieć odzwierciedlenie we wzroście jej wartości.

BBC będzie obchodziło w tym roku 15-lecie istnienia i w ciągu tego okresu wyrosło na lidera wśród firm consultingowych w regionie. Spółka aktywnie uczestniczyła we wszystkich rozdaniach środków unijnych, począwszy od przedakcesyjnych, poprzez dwie perspektywy budżetowe po przystąpieniu Polski do struktur UE. Warto jednak podkreślić, że usługi doradcze są mocno zdywersyfikowane i opóźniające się uruchomienie programów unijnych na lata 2014-2020 nie ma wpływu na sytuację finansową Spółki. BBC utrzymuje wysokie wskaźniki płynności i wysoki poziom aktywów.

- Przed Spółką otwierają się nowe możliwości realizowania usług doradczych dla sektora przedsiębiorstw, w czym BBC się specjalizuje, ale nie tylko. Nowa perspektywa to również na przykład bogata oferta dla kościołów i związków wyznaniowych, które w naszym portfelu zleceń zawsze stanowiły znacząca wartość. Oferta dotycząca możliwości dofinansowań przedsięwzięć będzie bardzo szeroka, bo obejmowała będzie inwestycje o wysokim stopniu innowacyjności, projekty z zakresu działań badawczo-rozwojowych, jak również możliwości dofinansowania technologii informacyjno-komunikacyjnych w działalności gospodarczej. Nowością będę osobne priorytety dla inwestycji z sektora odnawialnych źródeł energii, gospodarki niskoemisyjnej, czy też poprawy efektywności energetycznej. We wszystkich tych obszarach posiadamy duże kompetencje i monitorujemy na bieżąco rynek. Portfel zleceń jest sukcesywnie budowany, co powinno znaleźć odzwierciedlenie jeszcze w wynikach finansowych w tym roku. - ocenia Bogdan Pukowiec, Prezes Zarządu Spółki Beskidzkie Biuro Consultingowe S.A.

Innym obszarem biznesowym, w którym działa Beskidzkie Biuro Consultingowe S.A., jest również pełnienie roli Autoryzowanego Doradcy dla rynku NewConnect. Obecnie podmiot ten obsługuje 7 spółek notowanych na alternatywnym rynku. W swojej historii BBC wprowadziło do obrotu na rynku NewConnect akcje 4 Emitentów. W ubiegłym tygodniu podpisana została kolejna umowa ze spółką BVT S.A. na świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy. Aktywność w tym segmencie biznesowym wpłynie z pewnością bardzo pozytywnie na wypracowywane wyniki finansowe w kolejnych kwartałach.

- Portfel BBC w zakresie Autoryzowanego Doradztwa powinien się zwiększać o 3-4 podmioty rocznie. Jest to bezpośrednio związane z polityką inwestycyjną ABS. Wśród projektów, które BBC będzie obsługiwało w zakresie dotacji, ABS będzie poszukiwał nowych celów inwestycyjnych, szczególne w modelu zapewnienia udziału własnego. Kapitał zainwestowany przez ABS pozwoli wtedy na realizację takich projektów. - dodaje Prezes Jarosz.

ABS Investment S.A. jest spółką notowaną na rynku NewConnect od lutego 2011 r., która prowadzi działalność w dwóch obszarach: inwestycji kapitałowych oraz doradztwa finansowego. We wrześniu 2014 r. jej obligacje zadebiutowały również na rynku Catalyst. ABS Investment S.A. specjalizuje się inwestycjach w firmy działające w niszowych branżach, mające już rozwinięty biznes o ponadprzeciętnej oczekiwanej stopie zwrotu.

opr.MZB