STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

JRH: JR HOLDING S.A. z bardzo dobrymi wynikami, Czwartek, 16 listopada 2017 (13:43)

JR HOLDING S.A., zakończył trzeci kwartał 2017 r. skonsolidowanym zyskiem netto w kwocie 614 tys. zł przy przychodach netto ze sprzedaży przekraczających 921 tys. zł. Spółka podejmuje aktywne działania mające na celu dalszy wzrost wartości całej Grupy.

Po trzech kwartałach 2017 r. zysk netto Grupy Kapitałowej JR HOLDING S.A. wyniósł 1.708 tys. zł, a jej przychody netto ze sprzedaży sięgnęły ponad 3.004 tys. zł. Spółka osiąga stabilne przychody dzięki odpowiedniemu zarządzaniu nabywanymi nieruchomościami, które od samego początku generują przychody z wynajmu i są dochodowe. Taki model biznesowy umożliwia Grupie notowanie coraz lepszych wyników finansowych uwzględniając przy tym bezpieczeństwo inwestycji, kapitału, a przede wszystkim Akcjonariuszy. Zarząd JR HOLDING S.A. konsekwentnie poszukuje nowych projektów inwestycyjnych, które pozwolą na dywersyfikację obszarów biznesowych oraz osiągnięcie wysokich stóp zwrotu z inwestycji przy zachowaniu minimalizacji czynników ryzyka.

"Osiągnięte przez całą Grupę wyniki finansowe w samym 3 kwartale oraz narastająco po trzech kwartałach 2017 r. należy uznać za bardzo dobre i stabilne. Zgodnie z przyjętą strategią rozwoju koncentrujemy się również na poszukiwaniu nowych i bezpiecznych projektów inwestycyjnych. Naszym głównym celem jest budowanie wartości spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej JR HOLDING S.A. Taka filozofia inwestycyjna w połączeniu z naszym know-how przynosi oczekiwane rezultaty, czego potwierdzeniem są rosnące przychody oraz zyski." - ocenia January Ciszewski, Prezes Zarządu Spółki JR HOLDING S.A.

JR HOLDING S.A. jest spółką notowaną na rynku NewConnect od listopada 2012 r. Grupa Kapitałowa JR HOLDING S.A. wypracowała w 2016 r. skonsolidowany zysk netto w wysokości 1.644 tys. zł przy skonsolidowanych przychodach netto ze sprzedaży na poziomie 4.172 tys. zł. Spółka realizuje także Program skupu akcji własnych, na który przeznaczone zostały środki w kwocie do 5 mln zł.

mzb