STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
CDM PEKAO SA         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

GBK: Inwestorzy z Izraela i USA zainteresowani nową emisją akcji Getback, Poniedziałek, 12 marca 2018 (19:15)

Zarząd GetBack S.A., wiodącej spółki z branży zarządzania wierzytelnościami w Europie Środkowej poinformował o otrzymaniu oświadczenia od grupy inwestorów z siedzibą w Izraelu oraz USA.

Inwestorzy zadeklarowali zainteresowanie udziałem w objęciu akcji nowej emisji w przypadku zgody NWZA na przeprowadzenie procesu. Zarząd GetBack podjął decyzję o rozpoczęciu z każdym z Inwestorów negocjacji dotyczących objęcia przez Inwestorów nowych akcji GetBack. Spółka podaje, iż otrzymała informacje o zainteresowaniu akcjami ze strony Leumi Investment Services Inc., Cukierman & Co Investment House Ltd. oraz Shavit Capital Fund.

Są to podmioty operujące na rynkach międzynarodowych, zainteresowane zwiększeniem swojej obecności na rynku polskim, w tym w sektorze usług finansowych. "Tak informowaliśmy wcześniej Spółka jest zainteresowana rozszerzeniem akcjonariatu o kolejnych inwestorów z długoterminową perspektywą inwestycyjną.

Cieszy nas uwaga inwestorów dotąd mało aktywnych w naszym kraju. W nadchodzących dniach Spółka planuje szereg kolejnych spotkań z inwestorami w Izraelu oraz USA w celu poszerzenia grupy inwestorów zainteresowanych inwestycją w Spółkę " - powiedział Konrad Kąkolewski, Prezes Zarządu.

W związku z pozytywną opinią Rady Nadzorczej Zarząd 2 marca 2018 roku podjął decyzję o zamiarze wystąpienia do Walnego Zgromadzenia z wnioskiem o podjęcie przez akcjonariuszy uchwał na potrzeby podwyższenia kapitału zakładowego.

W przypadku uzyskania zgody Akcjonariuszy intencją Zarządu jest przeprowadzenie podwyższenia kapitału Spółki w dwóch transzach. Pierwsza transza zakłada emisję nie mniej niż 1 ale nie więcej niż 19.999.999 akcji zwykłych w formie subskrypcji prywatnej nie stanowiącej oferty publicznej.

Druga transza przewiduje kolejne podwyższenie liczby akcji maksymalnie do 50.000.000 sztuk. Emisja ta będzie również miała charakter subskrypcji prywatnej, skierowanej do wybranych obecnych i nowych długoterminowych strategicznych inwestorów.

Akcje pierwszej transzy miałyby być przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., przy czym akcje te stanowiłyby mniej niż 20% dopuszczonych do obrotu na tym rynku regulowanym tożsamych akcji GetBack, wobec czego dopuszczenie akcji nie wymagałoby sporządzenia i udostępnienia do publicznej wiadomości prospektu emisyjnego. Akcje wyemitowane w drugiej transzy zostaną dopuszczone do obrotu giełdowego po przejściu procedury przed Komisją Nadzoru Finansowego i zatwierdzenia prospektu emisyjnego. Obie transze zakładają prawo pierwszeństwa w objęciu akcji dla aktualnych akcjonariuszy posiadających co najmniej 0,5% akcji Spółki.

GetBack S.A. jest polską spółką zarządzającą wierzytelnościami. GetBack S.A. powstała w lutym 2012 roku. Spółka korzysta z usług Kancelarii Prawnej GetBack Mariusz Brysik sp.k. wchodzącej w skład Grupy Kapitałowej GetBack. Od 2014 roku Grupa Kapitałowa GetBack jest obecna także na rynku rumuńskim, a od 2017 r. także w Hiszpanii i Bułgarii. Łączna wartość nominalna zarządzanych przez Spółkę wierzytelności na koniec III kwartału 2017 r. wynosiła 28,0 mld zł. W pierwszych trzech kwartałach 2017 r. przychody netto Grupy wzrosły prawie dwukrotnie do poziomu 538 mln zł w stosunku do analogicznego okresu 2016 roku. Zysk netto w pierwszych trzech kwartałach 2017 roku był o 45,3% wyższy niż w analogicznym okresie 2016 r. i wyniósł 181,5 mln zł.

mzb