STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
CDM PEKAO SA         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

SPL: Ważne dla posiadaczy kredytów w Deutsche Bank Polska, Czwartek, 13 września 2018 (15:36)

Ważne zmiany czekają klientów Deutsche Bank Polska w związku przeniesieniem wydzielonej części banku do Santander Bank Polska (dawnego BZ WBK). Nie dotyczy to jednak hipotecznych kredytów walutowych. Od tego, który dodatkowy produkt powędruje do nowego banku zależą też warunki niższego oprocentowania.

W kontekście zbliżającego się podziału i fuzji części biznesu, w szczególnej sytuacji są posiadacze takich walutowych hipotek, którym wcześniej Deutsche Bank obniżył marżę (składnik oprocentowania) pod warunkiem, że będą korzystać z innych produktów np. z konta osobistego, karty kredytowej czy produktu inwestycyjnego, ale gros tych powiązanych produktów trafi do Santander Bank Polska.

W większości przypadków po podziale i fuzji, marża tych kredytów pozostanie na obniżonym poziomie.

- W przypadku produktów kredytowych pozostających w Deutsche Bank Polska, których marża jest uzależniona od posiadania innych produktów Deutsche Bank Polska, takich jak konto osobiste, karta kredytowa czy produkt z linii "db Inwestuj w Przyszłość", bank zachowa obowiązującą na dzień przeniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa na Santander Bank Polska marżę, niezależnie od tego, czy klienci będą korzystać z ww. produktów w przyszłości. Ponadto, jeżeli do podwyżki marży doszło przed dniem 9 listopada 2018 roku i jedynym niespełnionym przez klientów warunkiem jest zapewnienie wpływów na rachunek w wysokości określonej w umowie, po przeniesieniu rachunków do Santander Bank Polska będą oni mogli złożyć w Deutsche Bank Polska wniosek o obniżenie marży w dotychczasowym trybie. Przy czym, weryfikacja spełnienia warunku ograniczy się do faktu posiadania rachunku w Deutsche Bank Polska do dnia 9 listopada 2018 roku - wyjaśnia biuro prasowe banku.

Wyjątek stanowią produkty ubezpieczeniowe, zarówno grupowe, jak i indywidualne, oferowane wraz z produktami kredytowymi pozostającymi w Deutsche Bank Polska, przede wszystkim ubezpieczenie na życie. Produkty ubezpieczeniowe, o których mowa wyżej, nadal będą obsługiwane przez Deutsche Bank Polska, a ich posiadanie lub kontynuowanie może mieć wpływ na wysokość marży zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji kredytowej - czytamy w odpowiedzi na pytania Interii.

Nie wiąże się to z koniecznością podpisania aneksu przez klientów, których kredyt pozostanie w obsłudze Deutsche Bank Polska.

Jak posiadacze walutowych kredytów hipotecznych będą je obsługiwać, skoro nie będzie już placówek a ROR-y przejdą do Santander Bank Polska?

Informacje na temat kredytów i pożyczek zabezpieczonych hipotecznie, udzielonych w walucie obcej czyli pozostających w obsłudze Deutsche Bank Polska będą dostępne wyłącznie za pośrednictwem tzw. zdalnych kanałów.

Klienci pozostający w Deutsche Bank Polska otrzymają możliwość dostępu do podglądu swojego rachunku kredytu poprzez nowy system Internetowej Obsługi Kredytu. Zakres informacji dostępnych poprzez ten system zostanie ograniczony wyłącznie do danych na temat kredytu/ pożyczki, m.in.: numer rachunku kredytowego, aktualnego zadłużenia, oprocentowania, wysokości miesięcznej raty, harmonogramu spłat.

Jak wyjaśnia bank, obsługa tych produktów kredytowych oraz kontakt z Deutsche Bank Polska będą możliwe poprzez: Wirtualny Oddział, korespondencję listowną oraz e-mail.

Informacja w tej sprawie zostanie przesłana klientom listownie pod koniec września 2018 r. W przypadku nieotrzymania tej informacji lub dodatkowych pytań, klienci są proszeni o kontakt z bankiem.

Monika Krześniak-Sajewicz