STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

GUS: SKOK-i z zyskiem w 2018 roku, Czwartek, 17 października 2019 (08:18)

Wynik finansowy spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w 2018 r. wyniósł 57,8 mln zł, a wynik finansowy netto - 47,2 mln zł. Wartość depozytów członkowskich według stanu w końcu 2018 r. wynosiła 9,0 mld zł, a zadłużenie członków kas - 5,9 mld zł. W porównaniu z poprzednim rokiem wynik finansowy netto lepszy o 6,3 mln zł.

Podstawowe dane o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych Badaniem objętych zostało 30 spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, które prowadziły działalność operacyjną w końcu 2018 r. (w tym jedna pod zarządem komisarycznym).

W 2018 r. liczba kas objętych badaniem zmniejszyła się w porównaniu do 2017 r. o cztery kasy. Dwie z kas zostały przejęte przez banki krajowe, a dwie przez inne SKOK.

Sieć dystrybucji SKOK-ów w porównaniu z końcem 2017 r. zmniejszyła się o 129 oddziałów i punktów obsługi klienta.

W 2018 r. przeciętnie na jedną kasę przypadało 29 placówek obsługi klienta. Zatrudnienie w kasach zmniejszyło się o 14,8 proc..

Liczba członków spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych zmniejszyła się o 9,4 proc.. W końcu 2018 r. jedna kasa zrzeszała średnio 51,6 tys. członków.

Depozyty

Wartość depozytów posiadanych przez kasy według stanu w końcu 2018 r. osiągnęła poziom 9 048,3 mln zł i zmniejszyła się o 7,7 proc. w stosunku do analogicznego okresu roku poprzed-niego. Kwota zgromadzonych w końcu grudnia depozytów członków wyniosła przeciętnie 301,6 mln zł na jedną kasę, wobec 288,4 mln zł na koniec 2017 r.

Średnia wartość depozytu przypadająca na jedną czynną w końcu 2018 r. umowę depozytową (2 695,5 tys.) wynosiła 3,4 tys. zł. Depozyty w kasach osiągających dodatni wynik finansowy netto stanowiły 94,6 proc. depozytów SKOK ogółem.

Zadłużenie członków kas w końcu 2018 r. wyniosło 5 907,2 mln zł i zmniejszyło się o 2,3 proc. w porównaniu z końcem 2017 r. Kwota zaciągniętych przez członków pożyczek wyniosła przeciętnie w końcu grudnia 196,9 mln zł na jedną kasę, wobec 177,8 mln zł na koniec 2017 r.

Średnia wartość pożyczki przypadająca na jedną czynną w końcu 2018 r. umowę pożyczki (433,3 tys.) wynosiła 13,6 tys. zł.

Pożyczki udzielone przez kasy, które uzyskały dodatni wynik finansowy netto stanowiły 95,7 proc. pożyczek SKOK ogółem.

Rachunek zusków i strat

Aktywa SKOK w końcu grudnia 2018 r. osiągnęły wartość 9 574,5 mln zł i zmniejszyły się o 7,4 proc. wobec stanu przed rokiem.

Wartość aktywów finansowych wyniosła 9 084,8 mln zł, w tym wartość kredytów i pożyczek 5 907,2 mln zł.

Rzeczowe aktywa trwałe wyniosły w analizowanym okresie 69,0 mln zł. Aktywa kas, które wykazały w 2018 r. zysk netto stanowiły 95,7 proc. aktywów wszystkich badanych SKOK.

W pasywach główną pozycją były zobowiązania i rezerwy na zobowiązania o wartości 9 272,4 mln zł, które zmniejszyły się o 7,1 proc. w stosunku do roku poprzedniego.

Fundusze własne SKOK zmniejszyły się o 49,4 mln zł, tj. o 14,1 proc., na co główny wpływ miało obniżenie funduszu z aktualizacji wyceny o 104,7 mln zł oraz funduszu udziałowego o 82,8 mln zł przy zmniejszeniu strat z lat ubiegłych o 180,1 mln zł.


Wyniki SKOK poprawiają się /GUS

Wybrane pozycje rachunku zysków i strat

Wynik działalności kas ukształtował się w 2018 r. na poziomie 439,6 mln zł. Głównym czynnikiem wpływającym na tę wartość był uzyskany wynik z tytułu odsetek, który wyniósł 650,4 mln zł. Wynik z tytułu prowizji ukształtował się na poziomie 50,8 mln zł.

Negatywny wpływ na wynik działalności kas miały skutki wyceny oraz wyłączeń z bilansów kas aktywów i zobowiązań finansowych. Koszty działania kas w 2018 r. wyniosły 376,1 mln zł.

Najwyższy udział w tych kosztach zanotowano dla kosztów pracowniczych (142,9 mln zł, tj. 38,0 proc.) oraz kosztów z tytułu usług obcych (130,5 mln zł, 34,7 proc.).

Wynik finansowy brutto spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w 2018 r. był dodatni i wyniósł 57,8 mln zł, wobec 46,9 mln zł rok wcześniej. Wynik finansowy netto wyniósł 47,2 mln zł (40,9 mln zł w 2017 r.), na co złożyły się zyski netto 23 kas w wysokości 84,1 mln zł oraz straty netto w wysokości 36,9 mln zł poniesione przez 7 kas.


23 z 30 kas było na plusie /GUS

źródło GUS