STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
CDM PEKAO SA         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

MIL: Podjęte uchwały na WZA, Wtorek, 1 sierpnia 2000 (19:28)

BIG Bank GDAŃSKI S.A. informuje, iż w dniu 1 sierpnia 2000 r.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BIG Banku GDAŃSKIEGO S.A.

podjęło uchwały następującej treści:

UCHWAŁA

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BIG Banku

GDAŃSKIEGO S.A. z dnia 1 sierpnia 2000 r. w sprawie odwołania członków Rady

Nadzorczej.

Na podstawie § 8 pkt 2 ppkt 4 Statutu Banku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Akcjonariuszy postanawia, co następuje:

1. Wobec wątpliwości dotyczących statusu członków Rady Nadzorczej Banku, a

w szczególności skuteczności odwołania członków Rady Nadzorczej w dniu 28

stycznia 2000 roku oraz wyboru w tym samym dniu nowych członków Rady

Nadzorczej w głosowaniu większościowym, w sytuacji gdy w porządku obrad

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy był wybór członków Rady Nadzorczej w

głosowaniu grupami a także wobec wątpliwości co do poprawności dokonania

wyboru członków Rady Nadzorczej w głosowaniu grupami podczas drugiej części

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 11 lutego 2000 roku, które to

wątpliwości znalazły wyraz między innymi w postanowieniach Sądu Okręgowego

w Warszawie ustanawiających środki zabezpieczające w postaci wstrzymania

wykonania tych uchwał do czasu rozstrzygnięcia o ich ważności przez Sąd,

mając na uwadze zmiany w składzie akcjonariatu Banku i związane z tym

rezygnacje z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej zgłoszone przez

następujące osoby:

Richard Steinig, Piotr Chudzik, Hubert Janiszewski, Stefan Wintels, Peter

Thelen, Witold Szymański, Jacek Błaszczyński, Maciej Wandzel, Jerzy

Tobolewski, Bogdan Dzudzewicz, Ryszard Pospieszyński, Maciej Bednarkiewicz,

Andrzej Kratiuk, Ernst Jensen, Jacek Jonak, Alicja Lachowska, Marek

Szmelter, Krzysztof Pawlisz, Krzysztof Banaszak,

a także mając na uwadze konieczność zapewnienia właściwego funkcjonowania

organu nadzoru Banku Walne Zgromadzenie postanawia, że mandaty wszystkich

członków Rady Nadzorczej, w takim zakresie w jakim pozostają one w mocy do

dnia dzisiejszego, wygasają z dniem dzisiejszym a wszyscy członkowie Rady

Nadzorczej w takim zakresie w jakim nie zostali jeszcze skutecznie odwołani

bądź ich mandaty nie wygasły poprzednio, albo też (w odniesieniu do

członków wybranych w głosowaniu grupami w dniu 11 lutego 2000 roku) w takim

zakresie w jakim zostali skutecznie wybrani poprzednio, zostają odwołani z

Rady Nadzorczej.

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BIG Banku

GDAŃSKIEGO S.A. z dnia 1 sierpnia 2000 r. w sprawie ustalenia składu

liczebnego Rady Nadzorczej.

Na podstawie art. 379 § 1 Kodeksu Handlowego oraz § 23 pkt 1 Regulaminu

Obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku Nadzwyczajne Walne

Zgromadzenie postanawia, co następuje:

1. Rada Nadzorcza BIG Banku GDAŃSKIEGO S.A. składać się będzie z 9 członków.

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BIG Banku

GDAŃSKIEGO S.A. z dnia 1 sierpnia 2000 r. w sprawie zmiany w Statucie BIG

Banku GDAŃSKIEGO S.A.

Na podstawie art. 431 Kodeksu Handlowego oraz § 8 pkt 2 ppkt 1 Statutu

Banku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia dokonać

zmiany Statutu jak następuje:

1. W § 10 skreśla się dotychczasowe punkty 2, 3, 4, 5, 6 i 8 a

dotychczasowy pkt 7 otrzymuje numer 2.

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BIG Banku

GDAŃSKIEGO S.A. z dnia 1 sierpnia 2000 r. w sprawie połączenia BIG Banku

GDAŃSKIEGO S.A. z BIG BANKIEM Spółka Akcyjna.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BIG Banku GDAŃSKIEGO Spółki Akcyjnej

("Spółki"), działając na podstawie art. 463 pkt 1 i art. 464 kodeksu

handlowego, postanawia co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie postanawia o połączeniu Spółki ze spółką BIG BANK Spółka

Akcyjna z siedzibą w Warszawie w trybie określonym w art. 463 pkt 1 kodeksu

handlowego, przez przeniesienie całego majątku BIG BANK Spółka Akcyjna na

Spółkę, w zamian za akcje, które Spółka wyda akcjonariuszom BIG BANKU

Spółki Akcyjnej.

§ 2

1. Biorąc pod uwagę, iż Spółka jest właścicielem 100.396.203 sztuk akcji

BIG BANKU Spółki Akcyjnej dających prawo do 496.216.203 głosów oraz w

związku z postanowieniami § 2 ust. 2 niniejszej uchwały, połączenie Spółki

z BIG BANKIEM Spółką Akcyjną nastąpi bez podwyższenia kapitału akcyjnego

Spółki, zgodnie z art. 464 § 3 Kodeksu handlowego.

2. W związku z podjęciem uchwały o połączeniu Spółki z BIG BANKIEM Spółką

Akcyjną, Walne Zgromadzenie postanawia upoważnić Zarząd Spółki do nabycia

na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA , po kursie dnia, akcji

Spółki w liczbie, która zgodnie z postanowieniami ust. 4 będzie niezbędna w

celu wydania akcji Spółki akcjonariuszom BIG BANKU Spółki Akcyjnej, według

przyjętego w ust. 3 parytetu wymiany akcji, jednakże nie więcej niż 87 594

akcje.

3. W zamian za majątek BIG BANKU Spółki Akcyjnej akcjonariuszom BIG BANKU

Spółki Akcyjnej, z wyłączeniem Spółki, za każdą akcję BIG BANKU Spółki

Akcyjnej zostanie przyznanych 2 akcje Spółki na okaziciela, dopuszczone do

publicznego obrotu papierami wartościowymi i obrotu na Giełdzie Papierów

Wartościowych w Warszawie SA, o wartości nominalnej 1 złotych każda.

Łącznie akcjonariuszom BIG BANKU Spółki Akcyjnej zostanie przyznanych nie

więcej niż 87 594 akcje Spółki, nabyte w tym celu przez Spółkę zgodnie z

ust.2.

4. Przydział akcji Spółki dotychczasowym akcjonariuszom BIG BANKU Spółki

Akcyjnej nastąpi po wykreśleniu BIG BANKU Spółki Akcyjnej z rejestru

handlowego. Akcje Spółki nabyte przez Spółkę celem przyznania

akcjonariuszom BIG BANKU Spółki Akcyjnej zostaną zdeponowane na rachunku

papierów wartościowych w Domu Maklerskim BIG-BG SA. Po wykreśleniu BIG

BANKU Spółki Akcyjnej z rejestru handlowego akcje zostaną zapisane na

rachunkach papierów wartościowych dotychczasowych akcjonariuszy BIG BANKU

Spółki Akcyjnej, z wyłączeniem Spółki, w liczbie wynikającej z przyjętego

parytetu wymiany. Zapisy akcji Spółki na rachunkach papierów wartościowych

dotychczasowych akcjonariuszy BIG BANKU Spółki Akcyjnej będą następować na

ich żądanie, pod warunkiem udokumentowania prawa do przyznania akcji.

5. Połączenie Spółki z BIG BANKIEM Spółką Akcyjną zostanie dokonane na

podstawie bilansów obu spółek sporządzonych na dzień 30 czerwca 2000 roku.

6. Zarząd Spółki zgłosi do zarejestrowania połączenie Spółki z BIG BANKIEM

Spółką Akcyjną, po otrzymaniu wszystkich wymaganych zgód i zezwoleń, nie

później jednak niż do dnia 31.12.2001 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ponadto Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Banku w dniu 1

sierpnia 2000 r. dokonało wyboru Rady Nadzorczej w następującym składzie:

Pan Maciej Bednarkiewicz

Pan Marek Belka

Pan Christopher de Beck

Pan Jorge Manuel Jardim Goncalves

Pan Andrzej Koźmiński

Pan Ryszard Pospieszyński

Pan Marek Rocki

Pan Gijsbert Johannes Swalef

Pan Jerzy Zdrzałka

Pan Maciej Bednarkiewicz ma 60 lat. Jest absolwentem Wydziału Prawa na

Uniwersytecie Warszawskim, adwokatem. Praktykę adwokacką rozpoczął w 1979

r. był wykładowcą dla aplikantów adwokackich, Prezesem Naczelnej Rady

Adwokackiej, posłem na Sejm X kadencji, Członkiem Komisji Konstytucyjnej i

Wiceprzewodniczącym Komisji Regulaminowej. W latach 1991-1993 był doradcą

Szefa Kancelarii Sejmu. Ponadto był Członkiem Rady Legislacyjnej przy

Radzie Ministrów. Jest sędzią Trybunału Stanu. Jest adwokatem

specjalizującym się w problematyce bankowej. Od 20.02.1995 r. był

Przewodniczącym Rady Nadzorczej BIG Banku GDAŃSKIEGO S.A. oraz od

08.09.1993 r. Członkiem Rady Nadzorczej BIG BANK Spółka Akcyjna. Jest

Członkiem Rady Nadzorczej PZU S.A. Prowadzi kancelarię adwokacką. Żadna z

prowadzonych działalności nie jest konkurencyjna do działalności BIG Banku

GDAŃSKIEGO S.A.

Pan Marek Belka ma 48 lat. Od 1994 r. jest profesorem nauk ekonomicznych. W

latach 1993-1997 był dyrektorem Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN. W latach

1990-1996 był doradca i konsultantem w Ministerstwie Finansów, w

Ministerstwie Przekształceń Własnościowych i Centralnym Urzędzie Planowania

oraz w Banku Światowym. W latach 1994-1996 był Wiceprzewodniczącym Rady

Strategii Społeczno-Gospodarczej przy Radzie Ministrów a następnie do 1997

r. był doradcą ekonomicznym Prezydenta RP. W lutym 1997 r. został powołany

na stanowisko Wicepremiera Ministra Finansów, który to urząd sprawował do

października 1997 r. Od 01.11.1998 r. pełnił funkcję Członka Rady

Nadzorczej BIG Banku GDAŃSKIEGO S.A. Obecnie jest profesorem w Instytucie

Nauk Ekonomicznych PAN, doradcą Prezydenta RP, doradcą Premiera Albanii,

Członkiem Komisji Trójstronnej oraz doradcą krajowych i międzynarodowych

firm. Jest autorem kilkunastu książek i ponad stu artykułów dotyczących

zagadnień ekonomicznych. Żadna z prowadzonych działalności nie jest

konkurencyjna do działalności BIG Banku GDAŃSKIEGO S.A.

Pan Christopher de Beck ma 54 lata. Jest absolwentem University of Geneva

Wydziału Nauk Ekonomicznych i Społecznych. Ukończył również European

Institute of Business Administration - MBA Fointainebleau, Francja. Odbył

staże i szkolenia w międzynarodowych instytucjach finansowych. Obecnie

pełni funkcję wiceprezesa Zarządu Banco Comercial Portugues największej

prywatnej grupy finansowej w Portugalii.

Jest członkiem zarządu Banco Portugues do Altantico oraz Banco Expresso

Atlantico oraz dyrektorem w SIBS Sociedade Interbancaria de Sorvicos, S.A.

i UNICRE - Cartao Internacional de Credito, S.A. Od początku kariery

zawodowej związany był z bankowością. Żadna z działalności prowadzonych

przez pana Christophera de Beck'a nie jest konkurencyjna do działalności BIG

Banku GDAŃSKIEGO S.A.

Pan Jorge Manuel Jardim Goncalves ma 65 lat. Jest absolwentem Wydziału

Inżynierii Cywilnej na Uniwersytecie Oporto w Portugalii. Od 1985 r. jest

Prezesem Zarządu Banco Comercial Portugues S.A. (BCP) - największej

prywatnej grupy finansowej w Portugalii, która jest strategicznym partnerem

Grupy Kapitałowej BIG Banku GDAŃSKIEGO S.A. w projekcie rozwoju nowoczesnej

sieci detalicznej "Millennium".

Pełni także funkcje Prezesa Zarządów największych podmiotów zależnych od

BCP, prowadzących działalność na rynkach finansowych oraz Wiceprezesa

Zarządu Związku Banków Portugalskich, członka International Monetary

Conference (IMC) i członka prestiżowych fundacji portugalskich. W trakcie

kariery zawodowej, która od roku 1970 związana jest z bankowością, Pan

Jorge Goncalves pracował kolejno w Banco da Portugues do Atlantico

(Dyrektor Zarządzający w roku 1970-1975), Banco Popular Espanol

(1975-1976), Banco Portugues do Atlantico (Dyrektor Zarządzający w roku

1977 i Prezes Zarządu w latach 1979- 1985). Żadna z działalności

prowadzonych przez pana Jorge Manuela Jardima Goncalvesa nie jest

konkurencyjna do działalności BIG Banku GDAŃSKIEGO S.A.

Pan Andrzej Koźmiński ma 59 lat. Jest członkiem korespondentem PAN i

Rektorem Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona

Koźmińskiego w Warszawie oraz profesorem zwyczajnym w Instytucie Socjologii

Uniwersytetu Warszawskiego. Pełni też funkcję Prezesa Zarządu

Międzynarodowej Szkoły Zarządzania S.A. W latach 1981-1987 był Dziekanem

Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego a w latach 1991-1996

Dyrektorem Międzynarodowego Centrum Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.

W okresie 1990-1996 był wykładowcą University of California Los Angeles. W

latach 1982-1989 był wykładowcą Uniwersytetu w Orleanie we Francji.

Visiting professor w wielu innych renomowanych uczelniach zagranicznych.

Opublikował ponad 270 prac naukowych z dziedziny organizacji i zarządzania

w kraju i za granicą, w tym 20 książek. Jest z wyboru członkiem

International Academy of Managment, Academie Europeene i Academie des

Commerciales w Paryżu oraz Towarzystwa Naukowego Warszawskiego. Jest

wiceprezydentem Central and East European Management Development

Association (CEEMAN), członkiem zarządu European Foundation for Management

Development (EFMD) z siedzibą w Brukseli oraz członkiem Komitetu

międzynarodowego American Association of Collegiate Schools of Business

(AACSB). Jest członkiem prezydium Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania

PAN i członkiem Rady Strategii Społeczno-Gospodarczej przy Premierze PR.

Żadna z prowadzonych działalności nie jest konkurencyjna do działalności

BIG Banku GDAŃSKIEGO S.A.

Pan Ryszard Pospieszyński ma 75 lat. Jest absolwentem Wydziału Nawigacji

Państwowej Szkoły Morskiej w Szczecinie, absolwent Wyższej Szkoły Morskiej

w Gdyni. Inżynier Nawigator - Kapitan Żeglugi Wielkiej. Był Dyrektorem

Departamentu Żeglugi i Transportu w Ministerstwie Handlu Zagranicznego i

Gospodarki Morskiej, Dyrektorem Departamentu Współpracy z Zagranicą i

Podsekretarzem Stanu w Urzędzie Gospodarki Morskiej. Ponadto był

ambasadorem Polski w Pakistane oraz Przewodniczącym XIII Sesji

Międzynarodowej Organizacji Morskiej IMO w Londynie. Ukończył seminarium

dla członków rad nadzorczych banków w Szkole Bankowej w Katowicach.Pełnił

funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej BIG Banku GDAŃSKIEGO S.A. Jest

m.in. Sekretarzem Rady Banku BIG BANK Spółka Akcyjna oraz

Wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej Gac Norpol Shipping Sp. z o.o. w

Szczecinie. Żadna z prowadzonych działalności nie jest konkurencyjna do

działalności BIG Banku GDAŃSKIEGO S.A.

Pan Marek Rocki od 1991 r. jest profesorem dr hab. w Szkole Głównej

Handlowej. Zainteresowania naukowe i związany z nimi dorobek naukowy

obejmuje zagadnienia szeroko rozumianej ekonometrii. Od początku aktywności

zawodowej związany jest z SGH dawnej SGPiS. Od listopada 1981 r.był

adiunktem w Instytucie Ekonometrii SGPiS. W 1982 r., objął dodatkowo

funkcję sekretarza naukowego Instytutu Cybernetyki i Zarządzania SGPiS,

którą pełnił do 1988 r. W latach 1984-88 i 1989-1991 sprawował funkcję

kierownika Zakładu Ekonometrii w Instytucie Ekonometrii. Od grudnia 1990

r., pełnił funkcję Prorektora SGH do spraw Dydaktyczno-Wychowawczych, będąc

równolegle, Dziekanem Studium Podstawowego SGH. Od 1993 r. był Prorektorem

do spraw Zarządzania. Od października 1993 r., ponownie objął obowiązki

kierownika Zakładu Ekonometrii Stosowanej. Od 1996 r. do sierpnia 1999 r.,

pełnił funkcję Dziekana Studium Dyplomowego SGH. Zajęcia

naukowo-dydaktyczne na uczelni łączył jednocześnie z pracą w innych

instytucjach , m.in. głównego specjalisty w Komisji Planowania, Centralnym

Urzędzie Planowania, gdzie zajmował się zagadnieniami makroekonomicznymi.

Członek Rady Konsultacyjnej Centrum Informatycznego (1984-85), Senackiej

Komisji ds. Organizacji i Rozwoju (1987-1990). Żadna z prowadzonych

działalności nie jest konkurencyjna do działalności BIG Banku GDAŃSKIEGO

S.A.

Pan Gijsbert Johannes Swalef ma 59 lat. Od początku swojej kariery

zawodowej związany był z sektorem ubezpieczeniowym. W 1970 r. należał do

grona założycieli Equity & Law Life Assurance, gdzie od 1979 r. objął

stanowisko Prezesa i Dyrektora Zarządzającego. W roku 1989 objął stanowisko

Prezesa Zarządu Central Beheer, które piastował do roku 1992. Jednocześnie

w roku 1991 objął stanowisko Prezesa Zarządu Avero Central Beheer Insurance

Group. Był jednym z inicjatorów powołania Grupy Roboczej AVCB, WASA,

Topdanmark i friends Provident przygotowującej zawiązanie pan-europejskiego

sojuszu strategicznego. AVCB kierowna przez Panan Gijsberta Swalefa była

jednym z partnerów sojuszu, który przerodził się w joint-venture EUREKO

B.V. Od roku 1995 Pan Gijbert Swalef objął obowiązki Prezesa Zarządu Achmea

Group, która także przystąpiła do EUREKO B.V. Pan Gijsbert Swalef zasiada

także w Radach Nadzorczych licznych firm, m.in.jest Przewodniczącym Rady

Nadzorczej Eureko B.V. w Amsterdamie i Członkiem Portugues w Lizbonie,

Royal Nedlloyd N.V. w Rotterdamie, Nijenrode University w Breukelen, Parion

Finanzholding AG w Kolonii.

Pan Jerzy Zdrzałka ma 47 lat. Jest absolwentem SGPiS, w której uzyskał

doktorat z teorii ekonomii. Ukończył też wiele kursów i szkoleń w zakresie

m.in. strategii bankowych i finansowych. W latach 1976-1997 był

pracownikiem naukowym SGPiS (SGH). Obecnie jest wykładowcą studium

podyplomowego przy SGH oraz w Wyższej Szkole Ekonomiczno-Humanistycznej.

Równolegle zajmował stanowiska doradcy ekonomicznego w NIK i w

Ministerstwie Finansów (1990) oraz podsekretarza i sekretarza stanu w

Ministerstwie Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa (1991-19992). Od

lutego do października 1992 r. był sekretarzem stanu w Ministerstwie

Finansów i pierwszym zastępcą ministra tego resortu. W latach 1992-1993 był

przewodniczącym Rady Banku Pekao S.A. W latach 1993-1995 zajmował

stanowisko wiceprezesa, a następnie pełnił obowiązku prezesa zarządu PBK, a

od 1996-1997 r. członka zarządu PBI. W latach 1998-1999 był wiceprezesem

Banku Pekao S.A. Od marca 1998 r. przewodniczy Radzie Nadzorczej KGHM

"Polska Miedź". Od 30 czerwca 2000 r. jest prezesem Zarządu PZU S.A. Żadna

z działalności p. Jerzego Zdrzałki nie jest konkurencyjna do działalności

BIG Banku GDAŃSKIEGO S.A.