STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

PCG: PC GUARD S.A. Skonsolidowany raport kwartalny QSr f kwartał 1/2017, Wtorek, 30 maja 2017 (13:12)

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-311 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-311 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-311 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31
Dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów505 530 118 122
Zysk (strata) z działalności operacyjnej433 469 101 108
Zysk (strata) brutto-578 -687 -135 -158
Zysk (strata) netto-578 -687 -135 -158
Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)-0,02-0,020,00-0,01
Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)-0,02-0,020,00-0,01
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej0 -1 0 0
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej0 0 0 0
Przepływy pieniężne z działalności finansowej1 0 0 0
Przepływyw pieniężne netto - razem1 -1 0 0
31.03.201731.12.201631.03.201731.12.2016
Aktywa razem6 507 6 299 1 542 1 424
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania31 378 30 591 7 436 6 915
Zobowiązania długoterminowe2 124 1 944 503 439
Zobowiązania krótkoterminowe29 254 28 647 6 932 6 475
Kapitał własny-24 871 -24 292 -5 894 -5 491
Kapitał zakładowy30 689 30 689 7 273 6 937
Liczba akcji (w sztukach) 30 688 591 30 688 591 30 688 591 30 688 591
Wartośc księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)-0,81-0,79-0,19-0,18
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)-0,81-0,79-0,19-0,18
Dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów0 0 0 0
Zysk z działalności operacyjnej-68 -58 -16 -13
Zysk (strata) brutto-303 -410 -71 -94
Zysk (strata) netto-303 -410 -71 -94
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej0 0 0 -0
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej0 0 0 0
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej0 0 0 0
Przepływy pieniężne netto - razem0 0 0 -0
31.03.201731.12.201631.03.201731.12.2016
Aktywa razem4 713 4 652 1 117 1 052
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 15 448 15 085 3 661 3 410
Zobowiązania długoterminowe427 394 101 89
Zobowiązania krótkoterminowe15 021 14 690 3 560 3 321
Kapitał własny-10 736 -10 432 -2 544 -2 358
Kapitał zakładowy30 689 30 689 7 273 6 937
Liczba akcji (w sztukach) 30 688 591 30 688 591 30 688 591 30 688 591
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)-0,35-0,34-0,08-0,08
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)-0,35-0,34-0,08-0,08
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.