STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

PCG: Przesunięcie terminu ogłoszenia zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy., Piątek, 9 czerwca 2017 (11:09)

Raport bieżący nr 11/2017

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd spółki "PC Guard? S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 10/2017 z dnia 9 czerwca 2017 roku dotyczącego uzgodnienia harmonogramu scalenia akcji Emitenta oraz złożenia wniosku o zawieszenie obrotu akcjami i ustalenia dnia referencyjnego oraz zawarcia umowy o uzupełnienie tak zwanych "resztówek scaleniowych?,

niniejszym informuje, że w związku z przeprowadzanym procesem scalenia akcji, Spółka dokona ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy za rok 2016 ("ZWZA?) niezwłocznie po dokonaniu scalenia akcji w kapitale zakładowym Spółki w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. ("KDPW?). Tym samym ZWZA odbędzie się po dniu 30 czerwca 2017 roku.

Powyższe wynika tylko i wyłącznie z faktu toczącego się już procesu scalania akcji w kapitale zakładowym Spółki w KDPW, przez co akcjonariusze Spółki mogliby mieć techniczne trudności w dokonaniu rejestracji na ZWZA w trakcie procesu scalania.

Tym samym Zarząd Spółki uznał za zasadne przesunięcie ogłoszenia o zwołaniu ZWZA i dokonanie tego ogłoszenia niezwłocznie po dokonaniu scalenia akcji w kapitale zakładowym Spółki i wznowieniu obrotu tymi akcjami na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Zarząd Spółki wskazuje, że w harmonogramie scalenia za dzień wznowienia obrotu akcjami w kapitale zakładowym Spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. obrano dzień 3 lipca 2017 roku.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Rozporządzenie MAR).


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2017-06-09Aneta FrukaczPrezes Zarządu