STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
CDM PEKAO SA         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

RBW: Decyzje Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rainbow Tours SA dotyczące wypłaty dywidendy z zysku netto za rok obrotowy 2016, Poniedziałek, 19 czerwca 2017 (16:54)

Raport bieżący nr 23/2017

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Rainbow Tours Spółki Akcyjnej w Łodzi ("Spółka?), działając na podstawie postanowień § 38 ust. 1 pkt 11) i ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tj. Dz.U. z 2014 roku, poz. 133 z późn. zm.), informuje niniejszym, że na mocy postanowień Uchwały Nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 19 czerwca 2017 roku (treść wszystkich uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, wraz z informacją o wynikach głosowania została przekazana do publicznej wiadomości w drodze raportu bieżącego ESPI Nr 21/2017 z dnia 19 czerwca 2017 roku) ? Walne Zgromadzenie Spółki postanowiło dokonać podziału zysku netto Spółki wykazanego w jednostkowym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2016, w łącznej kwocie 23.072.701,52 zł (dwadzieścia trzy miliony siedemdziesiąt dwa tysiące siedemset jeden złotych pięćdziesiąt dwa grosze), przeznaczając go w sposób następujący:

(1) w części, tj. w kwocie w wysokości 14.432.000,00 zł (czternaście milionów czterysta trzydzieści dwa tysiące złotych), tj. w wysokości 1,00 zł (jeden złoty) na jedną akcję ? na wypłatę dywidendy na rzecz Akcjonariuszy Spółki,

(2) w części, tj. w kwocie w wysokości 8.585.978,76 zł (osiem milionów pięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt osiem złotych siedemdziesiąt sześć groszy) ? na pokrycie w całości straty z lat ubiegłych, wykazanej w takiejże kwocie, w łącznej wysokości wynoszącej 8.585.978,76 zł (osiem milionów pięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt osiem złotych siedemdziesiąt sześć groszy),

(3) w pozostałej części, tj. w kwocie w wysokości 54.722,76 zł (pięćdziesiąt cztery tysiące siedemset dwadzieścia dwa złote siedemdziesiąt sześć groszy) ? na kapitał zapasowy Spółki.

Na mocy powołanej wyżej Uchwały Nr 9 ZWZ Spółki z dnia 19 czerwca 2017 roku Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 348 § 3 i 4 KSH, ustaliło, w związku z decyzją o przeznaczeniu części zysku netto na wypłatę dywidendy na rzecz Akcjonariuszy, że:

(1) w związku z faktem posiadania przez Spółkę na dzień podejmowania powołanej wyżej Uchwały Nr 9 łącznie 120.000 (stu dwudziestu tysięcy) akcji własnych (akcje na okaziciela serii C4 ? akcje zdematerializowane będące przedmiotem obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie), a także z uwagi na przepis art. 364 § 2 Kodeksu spółek handlowych, na mocy którego Spółka nie wykonuje praw udziałowych z własnych akcji (z wyjątkiem uprawnień do ich zbycia lub wykonywania czynności, które zmierzają do zachowania tych praw), w tym uprawnienia do pobierania dywidendy przypadającej na akcje własne ? liczba akcji objętych dywidendą wynosi 14.432.000 (czternaście milionów czterysta trzydzieści dwa tysiące) sztuk akcji, z łącznej liczby akcji Spółki wynoszącej 14.552.000 (czternaście milionów pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące) sztuk akcji;

(2) dniem dywidendy (dzień "D?), tj. dniem, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy (dniem ustalenia praw do dywidendy), będzie dzień 26 czerwca 2017 roku;

(3) dniem wypłaty dywidendy (dzień "W?) będzie dzień 6 lipca 2017 roku.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2017-06-19Grzegorz Baszczyński Prezes Zarządu