STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

WLB: WILBO SA Raport kwartalny SA-Q f kwartał 1/2017, Czwartek, 22 czerwca 2017 (11:58)

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-311 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów8508 6912011 995
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-96854-22912
Zysk (strata) brutto-9795-2321
Zysk (strata) netto-9795-2321
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-11 50312-2 7263
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej6-91-2
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-8-24-2-6
Przepływy pieniężne netto, razem-11 505-21-2 726-5
Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)12 12431 4752 8737 374
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)
Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)2 22215 7595273 692
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)12 36211 6042 9262 719
Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)-2 4534 112-581963
Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)16 22316 2233 8453 801
Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)16 222 93216 222 93216 222 93216 222 932
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)-0,060,00-0,010,00
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)-0,060,00-0,010,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)-0,150,25-0,040,06
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)-0,150,250,150,25
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)0,000,000,000,00
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

Plik do pobrania