STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
CDM PEKAO SA         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

FTH: Przyjęcie nowej strategii rozwoju Emitenta, Wtorek, 13 lutego 2018 (21:57)

Raport bieżący nr 13/2018

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd spółki pod firmą Fintech S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka?, "Emitent?) niniejszym przekazuje opracowaną przez Zarząd Emitenta oraz zatwierdzoną przez Radę Nadzorczą Emitenta nową strategię rozwoju działalności spółki Fintech S.A.

Spółka Fintech S.A. z siedzibą w Warszawie posiadała strategię opublikowaną dnia 27 lipca 2015 roku, która zakładała prowadzenie działalności inwestycyjnej w segmencie private equity i venture capital w Polsce oraz na rynkach zagranicznych. W maju 2017 r. związku z nieprowadzeniem żadnej działalności inwestycyjnej Zarząd Emitenta podjął decyzję o nieskładaniu do KNF wniosku o zarejestrowanie spółki jako Alternatywna Spółka Inwestycyjna (ASI) oraz nieprowadzenia działalności związanej z ASI.W dniu 29 czerwca 2017 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwały w sprawie zmiany profilu wcześniej prowadzonej działalności, zgodnie z którą głównym przedmiotem działalności Spółki będzie rynek produktów i usług IT w tym gier komputerowych.

NOWA STRATEGIA FINTECH S.A.

W ramach realizacji nowej strategii w zakresie usług IT opartej na rozwoju Spółki o projektowanie i wdrażania systemów bezpieczeństwa teleinformatycznego Emitent planuje do końca roku 2018 podpisanie co najmniej kilkunastu umów z największymi dostawcami tego typu rozwiązań. Równocześnie spółka planuje rozbudować własny zespół techniczny do końca 2018 r. do pięciu osób zatrudnionych na umowę o pracę oraz współpracować w ramach realizacji umów z podwykonawcami zewnętrznymi. W ramach tworzenia własnego zespołu Spółka planuje zatrudniać osoby, które poza umiejętnościami realizacji wdrożeń będą w stanie prowadzić również pozyskiwanie nowych klientów. Wynagrodzenie dla tych pracowników oparte będzie o stałe wynagrodzenie z tytułu wykonywania wdrożeń oraz o prowizję za pozyskanie nowych klientów. Wprowadzenia takiego systemu motywacyjnego w ocenie Emitenta pozwoli na poprawę rentowności i sukcesywny wzrost sprzedaży. Zarząd Emitenta ma świadomość, że w przypadku produktów IT w zakresie systemów bezpieczeństwa teleinformatycznego najwyższą skuteczność mają osoby, które są równocześnie praktykami w wdrażaniu produktów i umieją w sposób profesjonalny przedstawić ryzyka i dopasować produkt, który najlepiej wyeliminuje zaistniałe ryzyka u klienta przy zastosowaniu optymalnych rozwiązań kosztowych spełniających oczekiwania klienta.

Równolegle z rozbudową działu IT w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego Emitent planuje wejść na rynek gier mobilnych. Spółka mając świadomość silnej konkurencji na tym rynku i faktu, że podstawą sukcesu gry nie jest jej stworzenia, a fakt stworzenia gry spełniającej oczekiwania potencjalnej grupy odbiorców na tyle licznej, aby estymacja przychodów pokryła koszty jej wytworzenia i wygenerowała zysk. Aktualnie Spółka dokonuje wnikliwego badania rynku i poszukuje profesjonalnych partnerów zainteresowanych współtworzeniem gry przy proporcjonalnym udziale w przyszłych przychodach i zyskach. Spółka analizuje aktualnie kilka koncepcji potencjalnej gry wraz z poszukiwaniem partnerów posiadających na tyle silną pozycje rynkową i doświadczenia, aby zaangażowanie finansowe wybranego partnera wraz z jego doświadczeniem zapewniało zainwestowanie kwoty kilku milionów złotych po obu stronach w wyprodukowanie gry zapewniającej uzyskanie odpowiednie stopy zwrotu z inwestycji. Emitent przewiduje stworzenie z wybranym partnerem nowej spółki celowej do produkcji gier mobilnych, tak aby rozdzielić podstawową działalność Emitenta w zakresie usług IT od produkcji gier mobilnych stanowiących dywersyfikacje prowadzonej działalności.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-02-13Łukasz KarpińskiPrezes Zarządu