STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
CDM PEKAO SA         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

MCP: Raport roczny MEDIACAP SPÓŁKA AKCYJNA, Wtorek, 13 marca 2018 (22:33)

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
2017201620172016
Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi16 36214 6293 8553 307
Zysk (strata) na działalności operacyjnej-234191-5545
Zysk (strata) brutto1 1342 304267541
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej1 1602 223273522
Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej0-530-12
Zysk (strata) netto ogółem1 1602 170273509
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej432-339102-80
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej1212 48729598
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-270-2 305-64-554
Przepływy pieniężne netto, razem283-15767-36
Liczba akcji w sztukach średnioważona 18 419 36817 464 44118 419 36817 464 441
Zysk (strata) netto przypadający na akcję zwykłą średnioważoną (zł/euro) 0,060,120,020,03
Aktywa obrotowe6 1895 6561 4841 327
Aktywa trwałe 25 04520 6756 0054 852
Aktywa razem31 23426 3317 4896 179
Zobowiązania krótkoterminowe 6 7354 5741 6151 073
Zobowiązania długoterminowe 2 00242148099
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

Plik do pobrania