STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
CDM PEKAO SA         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

MCP: Skonsolidowany Raport roczny MEDIACAP SPÓŁKA AKCYJNA, Wtorek, 13 marca 2018 (22:39)

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
2017201620172016
Przychody ze sprzedaży75 03767 26617 67815 373
Zysk (strata) na działalności operacyjnej4 6226 1741 0891 411
Zysk (strata) brutto4 2956 1641 0121 409
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej3 3644 8097931 099
Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej- -443- -101
Zysk (strata) netto ogółem3 3644 366793998
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej2 0522 833483647
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej5 5642 3371 311534
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-6 304-581-1 485-133
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej900-3 472212-793
Przepływy pieniężne netto, razem160-1 71638-392
Średnia ważona liczba akcji18 419 36817 464 44118 419 36817 464 441
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji18 419 36817 464 44118 419 36817 464 441
Zysk podstawowy/rozwodniony netto z działalności kontynuowanej na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej0,110,190,030,04
31.12.201731.12.201631.12.201731.12.2016
Aktywa obrotowe26 33726 1606 3145 913
Aktywa trwałe22 51715 6725 3993 542
Aktywa razem48 85441 83211 7139 456
Zobowiązania krótkoterminowe 18 91516 2134 5353 665
Zobowiązania długoterminowe 2 9261 414702320
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej21 97119 9205 2684 503
Udziały niekontrolujące5 0424 2851 209969
Liczba akcji 18 419 36818 419 36818 419 36818 419 368
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

Plik do pobrania