STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

LRK: Raport roczny Lark.pl SA, Poniedziałek, 30 kwietnia 2018 (22:33)

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
2017201620172016
Przychody netto ze sprzedaży produktów, materiałów i towarów18106424
Zysk (strata) z działalności operacyjnej2 26629 9695346 849
Zysk (strata) brutto12 9754 5723 0571 045
Zysk (strata) netto przypadająca na akcjonariuszy jednostki dominującej12 9754 5723 0571 045
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej1091 51326346
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej0-2560-59
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-109-1 251-26-286
Przepływy pieniężne netto, razem0601
Aktywa razem41 26025 7489 8925 820
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania20 55718 0204 9294 073
XI. Zobowiązania długoterminowe0000
XII. Zobowiązania krótkoterminowe20 43517 9074 8994 048
XIII. Kapitał własny20 7037 7284 9641 747
XIV. Kapitał zakładowy166 033166 03339 80737 530
XV. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej20 7037 7284 9641 747
XVI. EBITDA2 46630 3695816 940
XVII. Liczba akcji (w szt.)15 964 75015 964 75015 964 75015 964 750
XVIII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą0,810,290,190,07
XIX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)1,300,480,310,11
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

Plik do pobrania