STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
CDM PEKAO SA         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

PCR: PCC ROKITA SPÓŁKA AKCYJNA Skonsolidowany raport kwartalny QS f kwartał 1/2018, Środa, 16 maja 2018 (19:18)

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-311 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-311 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-311 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31
Przychody ze sprzedaży362 371303 67086 72570 800
Zysk na działalności operacyjnej70 70440 13916 9219 358
Zysk przed opodatkowaniem66 86437 28016 0028 692
Zysk netto63 92633 69915 2997 857
EBITDA88 08254 14321 08012 623
Pozostałe dochody całkowite netto(13)0(3)0
Całkowite dochody ogółem63 91333 69915 2967 857
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej(16 840)6 115(4 030)1 425
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(52 879)(12 878)(12 656)(3 002)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej36 768(16 671)8 800(3 887)
Przepływy pieniężne netto(32 951)(23 434)(7 886)(5 464)
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (tys. szt.)19 85319 85319 85319 853
Zysk na akcję zwykłą (w PLN/ w EUR)3,221,700,770,40
Stan na 31.03.2018Stan na 31.12.2017Stan na 31.03.2018Stan na 31.12.2017
Aktywa trwałe1 244 9371 226 947295 814294 168
Aktywa obrotowe392 814349 72393 33883 848
Kapitał własny810 117746 665192 495179 018
Kapitał akcyjny19 85319 8534 7174 760
Zobowiązania długoterminowe537 599467 711127 741112 137
Zobowiązania krótkoterminowe290 035362 29468 91686 862
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/ w EUR)40,8137,619,709,02
Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Plik do pobrania