STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
CDM PEKAO SA         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

MCP: MEDIACAP SPÓŁKA AKCYJNA Skonsolidowany raport kwartalny QS f kwartał 1/2018, Środa, 16 maja 2018 (20:09)

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-311 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-311 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-311 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31
Przychody ze sprzedaży16 46611 9413 9412 784
Zysk (strata) na działalności operacyjnej(839) 146 (201) 34
Zysk (strata) brutto(886) 95 (212) 22
Zysk (strata) netto(701) 16 (168) 4
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej(408) 11 (98) 3
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej1 7001 111407 259
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(1 715)(2 310)(410)(539)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej1 816 1 594 435 372
Przepływy pieniężne netto, razem1 801 395 431 92
Średnia ważona liczba akcji 18 419 368 18 419 368 18 419 368 18 419 368
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji 18 419 368 18 419 368 18 419 368 18 419 368
Zysk podstawowy/rozwodniony netto z działalności kontynuowanej na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej(0)0 (0)0
31.03.201831.12.201731.03.201831.12.2017
Aktywa obrotowe23 402 26 337 5 561 6 314
Aktywa trwałe22 659 22 517 5 384 5 399
Aktywa razem46 061 48 854 10 945 11 713
Zobowiązania krótkoterminowe 17 006 18 915 4 041 4 535
Zobowiązania długoterminowe 2 663 2 926 633 702
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej21 589 21 971 5 130 5 268
Udziały niekontrolujące4 803 5 042 1 141 1 209
Liczba akcji 18 419 368 18 419 368 18 419 368 18 419 368
Zastosowane kursy walutokres sprawozdawczy 01.01-31.03.2018Okres porównywalny 01.01-31.12.2017Okres porównywalny 01.01-31.03.2017
średni kurs na koniec okresu4,2085 4,1709 4,2198
średni kurs okresu4,1784 4,2447 4,2891
najwyższy średni kurs w okresie4,1423 4,4157 4,4157
najniższy średni kurs w okresie4,2416 4,1709 4,2198
Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Plik do pobrania