STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

LRK: Lark.pl SA Raport kwartalny Q f kwartał 1/2018, Środa, 30 maja 2018 (18:03)

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-311 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-311 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-311 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31
Przychody netto ze sprzedaży produktów, materiałów i towarów 0601
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-3-161-1-38
Zysk (strata) brutto -3-161-1-38
Zysk (strata) netto przypadająca na akcjonariuszy jednostki dominującej 0000
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 0000
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 0000
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 0000
Przepływy pieniężne netto, razem 0000
Aktywa razem 41 27225 6629 8076 081
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 20 57218 0954 8884 288
XI. Zobowiązania długoterminowe0000
XII. Zobowiązania krótkoterminowe20 45017 9824 8594 261
XIII. Kapitał własny20 7007 56739 45239 346
XIV. Kapitał zakładowy166 033166 03339 45239 346
XV. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej20 7007 567 4 9191 793
XVI. EBITDA-3-61-1-14
XVII. Liczba akcji (w szt.)15 964 75015 964 75015 964 75015 964 750
XVIII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą0,00-0,010,000,00
XIX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)1,300,470,310,11
Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Plik do pobrania