STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

LRK: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Lark.pl S.A. na dzień 29.06.2018 r., Sobota, 2 czerwca 2018 (15:45)

Raport bieżący nr 6/2018

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Lark.pl S.A. (Spółka) z siedzibą w Warszawie, pod adresem: Plac Czerwca 1976 r. nr 4, 02-495 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000011784, działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. art. 4022 Kodeksu spółek handlowych ("K.s.h.") zwołuje na dzień 29 czerwca 2018 roku na godzinę 13:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie, w Kancelarii Notarialnej notariusz Agnieskzi Taras, mieszczącej się przy ul. Karolkowej 50 lok. 3, 01-203 Warszawa.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia .

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Sporządzenie listy obecności i stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania ważnych i skutecznych uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki LARK.PL S.A. oraz Grupy Kapitałowej LARK.PL za rok obrotowy 2017.

6. Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego spółki LARK.PL S.A. za rok obrotowy 2017.

7. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LARK.PL za rok obrotowy 2017.

8. Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty/podziału zysku spółki LARK.PL S.A. za rok obrotowy 2017

9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej spółki LARK.PL S.A. z działalności w roku obrotowym 2017 oraz z oceny sprawozdań za rok obrotowy 2017.

10. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki LARK.PL S.A.;

b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LARK.PL za rok obrotowy 2017;

c) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego spółki LARK.PL S.A. za rok obrotowy 2017;

d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LARK.PL za rok obrotowy 2017;

e) pokrycia straty/podziału zysku spółki MNI S.A. za rok obrotowy 2017;

f) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2017 roku oraz z oceny sprawozdań za rok obrotowy 2017;

g) udzielenia poszczególnym członkom Zarządu i Rady Nadzorczej spółki LARK.PL S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2017.

11. Sprawy różne i wolne wnioski.

12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Załączniki

1. Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

2. Projekty uchwał

3. Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

4. Pełnomocnictwo


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-06-02Andrzej PiechockiPrezes Zarządu

Plik do pobrania