STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
CDM PEKAO SA         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

KPI: Zawarcie umowy pożyczki znaczącej wartości, Piątek, 10 sierpnia 2018 (20:27)

Raport bieżący nr 40/2018

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Spółki Kancelaria Prawna - Inkaso WEC S.A. z siedzibą w Łodzi (dalej: "Emitent?, "Spółka?) informuje, że w dniu 09 sierpnia 2018 roku Spółka zawarła z Prymus Spółką Akcyjną z siedzibą w Tychach (podmiotem powiązanym z akcjonariuszem Spółki - Panem Krzysztofem Moską, dalej: "Prymus S.A.?) umowę pożyczki w walucie polskiej w wysokości 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych) z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności Spółki, w tym m.in. na zakup pakietów wierzytelności oraz rozwój usługi faktoringu. Umowa pożyczki zawarta jest na czas oznaczony, do dnia 09 lutego 2019 r. z możliwością automatycznego jej przedłużenia na kolejne 6 miesięcy na niezmienionych warunkach po złożeniu oświadczenia przez Zarząd Emitenta. Oprocentowanie pożyczki jest stałe i zostało ustalone w wysokości 9,6% w stosunku rocznym. Jest to druga tego typu umowa podpisana z Prymus SA. W dniu 12 lipca 2017 roku Emitent zawarł umowę pożyczki z w/w podmiotem na kwotę 1.000.000, zł (słownie: jeden milion złotych), o czym Spółka informowała Raportem Bieżącym ESPI nr 13/2017 z dnia 12 lipca 2017 roku. Spółka dokonała w całości spłaty pożyczki, o czym Emitent poinformował Raportem Bieżącym ESPI nr 38/2018 w dniu 12 lipca 2018 roku.

Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na istotną wartość pożyczki udzielonej Spółce na podstawie powyższej umowy oraz powiązanie osobowe głównego akcjonariusza i podmiotu udzielającego pożyczki.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis