STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
CDM PEKAO SA         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

ALR: Warunkowa rejestracja akcji w KDPW, Piątek, 14 września 2018 (19:00)

Raport bieżący nr 52/2018

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Alior Bank S.A. "Bank" lub "Emitent" informuje, iż w dniu 14 września 2018 r. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. "KDPW" dokonał warunkowej rejestracji 32 146 (trzydziestu dwóch tysięcy stu czterdziestu sześciu) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 10 zł (dziesięć złotych) każda, oraz 3 129 (trzech tysięcy stu dwudziestu dziewięciu) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 10 zł (dziesięć złotych) każda i postanowił oznaczyć je kodem PLALIOR00045, pod warunkiem podjęcia decyzji o wprowadzeniu tych akcji do obrotu na rynku regulowanym, na który zostały wprowadzone inne akcje Banku oznaczone tym kodem przez spółkę prowadzącą rynek regulowany.

Zarejestrowanie wskazanych powyżej akcji zwykłych na okaziciela serii D i E w depozycie papierów wartościowych nastąpi w terminie trzech dni od dnia przekazania do KDPW dokumentów potwierdzających podjęcie decyzji o wprowadzeniu tych akcji do obrotu na rynku regulowanym, na który zostały wprowadzone inne akcje Emitenta oznaczone kodem PLALIOR00045, nie wcześniej jednak niż we wskazanym w tej decyzji dniu wprowadzenia tych akcji do obrotu na tym rynku regulowanym.

Podstawa prawna: § 17 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2018 poz. 757).

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-09-14Piotr BystrzanowskiDyrektor IR