STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
CDM PEKAO SA         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

BAL: Informacja nt. wyboru podmiotu uprawnionego do badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za I kwartał 2018 roku, Piątek, 14 września 2018 (19:09)

Raport bieżący nr 24/2018

Podstawa Prawna:
Inne uregulowania

Zarząd Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego "Baltona" S.A. (dalej: Emitent lub Spółka) informuje, iż w związku z otrzymaniem wniosku od grupy Flemingo, tj. podmiotu dominującego w stosunku do Emitenta, skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I kwartał 2018 roku zostanie poddane czynnościom rewizji finansowej w zakresie badania, które zostanie przeprowadzone przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych.

Mając powyższe na uwadze Emitent informuje, iż w dniu 14 września 2018 rok Rada Nadzorcza Emitenta dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych celem zbadania wskazanego powyżej sprawozdania finansowego za I kwartał 2018 r. Wybranym podmiotem jest Grant Thornton Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu, ul. abpa. Antoniego Baraniaka 88E, 61-131 Poznań (dalej: Audytor), który jest podmiotem wpisanym na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod numerem ewidencyjnym 4055. Wybór Audytora dokonany został zgodnie z obowiązującymi przepisami. Umowa z wybranym podmiotem zostanie zawarta na czas niezbędny do wykonania opisanych powyżej czynności. Emitent przypomina, iż Audytor jest podmiotem wybranym do wykonania czynności rewizji finansowej dla rocznych sprawozdań za lata 2017 ? 2018 oraz półrocznych sprawozdań za pierwsze półrocza ww. lat. Dodatkowo Audytor wykonywał czynności rewizji finansowej w zakresie badania sprawozdania finansowego za III kwartał 2017 r., o czym Emitent informował raportem bieżącym nr 45/2017 z dnia 28 listopada 2017 r. Ponadto Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. tj. podmiot należący do tej samej grupy co wybrany podmiot przeprowadził badanie rocznych sprawozdań finansowych Spółki (odpowiednio jednostkowego oraz skonsolidowanego) za 2010 r. oraz przegląd śródrocznych sprawozdań w roku 2010.

Emitent informuje, iż zgodnie ze wstępnym harmonogramem, czynności badania ww. sprawozdania zostaną przeprowadzone w trzecim oraz czwartym tygodniu września 2018 r. Mając powyższe na uwadze treść dokumentu podsumowującego czynności badania skróconego skonsolidowanego sprawozdania za I kwartał 2018, zostanie przekazana przez Spółkę w trybie raportu bieżącego, niezwłocznie po jego przekazaniu przez Audytora.

Zgodnie z wiedzą Zarządu Emitenta, przedstawiony Spółce wniosek odnoszący się do objęcia badaniem ww. sprawozdania finansowego, związany jest ze zmianami organizacyjnymi oraz operacyjnymi na poziomie grupy Flemingo, podmiotu dominującego w stosunku do Emitenta (Grupa Flemingo jest właścicielem Ashdod Holding Limited, będącym bezpośrednim większościowym akcjonariuszem Emitenta), przy czym zgodnie z wiedzą Emitenta zmiany te nie będą obejmować jakichkolwiek zmian w kontroli nad Emitentem.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-09-14Piotr KazimierskiPrezes ZarząduPiotr Kazimierski
2018-09-14Michał KazimierskiCzłonek ZarząduMichał Kacprzak