STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
CDM PEKAO SA         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

BFT: Umowa pożyczki w ramach grupy kapitałowej Benefit Systems, Czwartek, 11 października 2018 (16:36)

Raport bieżący nr 79/2018

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Benefit Systems S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent?) informuje, że w dniu dzisiejszym do Emitenta wpłynęła umowa pożyczki z dnia 11 października 2018 r. ("Umowa pożyczki?) zawarta pomiędzy Emitentem ("Pożyczkodawca?) oraz spółką pod firmą Fit Invest sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ("Pożyczkobiorca?), będącą podmiotem w 100% zależnym w stosunku do Emitenta, na kwotę 9,7 mln złotych, w wyniku której łączna wartość umów pożyczki zawartych pomiędzy Pożyczkodawcą i Pożyczkobiorcą w okresie ostatnich 12 miesięcy osiągnęła wartość 51,6 mln zł.

Kwota pożyczki może być wypłacana w transzach, wedle zapotrzebowania Pożyczkobiorcy. Oprocentowanie pożyczki jest zmienne i zostało ustalone na warunkach rynkowych. Kwota pożyczki ma zostać spłacona w terminie do dnia 31 maja 2023 r. Umowa pożyczki nie zawiera warunków zawieszających, ani rozwiązujących, jak również nie przewiduje kar umownych. Pozostałe warunki Umowy pożyczki nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych w tego typu umowach.

Pożyczka ma umożliwić Pożyczkobiorcy finansowanie bieżącej działalności, w tym związanej z działalnością inwestycyjną w obszarze fitness.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-10-11Izabela Walczewska-SchneyderCzłonek ZarząduIzabela Walczewska-Schneyder
2018-10-11Grzegorz HaftarczykCzłonek ZarząduGrzegorz Haftarczyk