STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

IPE: Terminy przekazywania raportów okresowych w roku 2019, Piątek, 25 stycznia 2019 (16:33)

Raport bieżący nr 2/2019

Podstawa Prawna:
Inne uregulowania

Zarząd IPOPEMA Securities S.A. ("Spółka?) niniejszym informuje o terminach przekazywania raportów okresowych w 2019 roku:

1. jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2018 r. ? 29 marca 2019 r.

2. raport za I kwartał 2019 r. ? 23 maja 2019 r.

3. raport za I półrocze 2019 r. ? 12 września 2019 r.

4. raport za I-III kwartał 2019 r. ? 21 listopada 2019 r.

Zgodnie z § 62 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Spółka informuje, że ww. raporty kwartalne oraz raport półroczny stanowić będą rozszerzone skonsolidowane raporty okresowe za dane okresy i zawierać będą również skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe.

Zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia, o którym mowa powyżej, Spółka nie będzie natomiast przekazywać do publicznej wiadomości raportu kwartalnego za II oraz IV kwartał 2019 r.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-01-25Marcin KurowskiDyrektor Operacyjny