STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

PLX: Szacunkowe, wybrane wyniki finansowe Spółki za 2018 rok , Piątek, 8 lutego 2019 (16:57)

Raport bieżący nr 4/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "Plast-Box? S.A. z siedzibą w Słupsku ("Spółka?) przekazuje do publicznej wiadomości szacunkowe, wybrane wyniki finansowe Spółki za 2018 rok:

a) skonsolidowane przychody netto ze sprzedaży - 171 193 tys. zł;

b) jednostkowe przychody netto ze sprzedaży ? 147 486 tys. zł;

c) skonsolidowany zysk netto ? 1 596 tys. zł;

d) jednostkowy zysk netto ? 82 tys. zł.

Przedstawione wyniki finansowe zostały sporządzone na podstawie dostępnych Zarządowi Spółki wstępnych danych finansowych za okres styczeń-grudzień 2018 roku osiągniętych przez Spółkę i jej spółki zależne. Szacunki dokonane zostały według najlepszej wiedzy Zarządu na dzień ich sporządzania i w oparciu o założenie, że nie powstaną i nie ujawnią się okoliczności, które mogłyby istotnie wpłynąć na wynik finansowy po dniu opublikowania szacunków.

Na zmniejszenie zysku Spółki i Grupy w stosunku do 2017 r. wpływ miały wysokie koszty zakupu surowców (polipropylenu i polietylenu) i koszty zatrudnienia. Wynik Spółki i Grupy obciążyły również koszty inwestycji i remontów niezbędnych do uzyskania certyfikatu BRC oraz koszty związane z przejęciem spółek Stark Partner Sp. z o.o. i Stark Partner Nieruchomości Sp. z o.o.

Uzyskane wyniki finansowe będą podlegały badaniu przez biegłego rewidenta.

Powyższe szacunki będą monitorowane na bieżąco do czasu publikacji raportu okresowego Spółki za 2018 rok. Ewentualne zmiany odbiegające w istotny sposób od ww. wartości będą przekazywane do publicznej wiadomości w formie odrębnego raportu bieżącego.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-02-08Grzegorz PawlakPrezes Zarządu