STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

GLG: Incydentalne naruszenie obowiązku informacyjnego związanego z publikacją harmonogramu przekazywania raportów okresowych w 2019 r., Piątek, 8 lutego 2019 (22:35)

Zarząd GLG Pharma S.A. z siedzibą we Wrocławiu (?Spółka?) niniejszym informuje o naruszeniu obowiązku informacyjnego określonego w Załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect? (dalej jako ?Załącznik nr 3?), polegającym na nieprzekazaniu raportu zawierającego harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2019 r. w terminie wskazanym w §6 ust. 14.1 Załącznika nr 3.


Spółka zapewnia, że zaistniała sytuacja ma charakter incydentalny, a także deklaruje dalsze terminowe wywiązywanie się z obowiązków informacyjnych oraz że dołoży wszelkich starań aby zaistniała sytuacja nie powtórzyła się w przyszłości.


Podstawa prawna: pkt 16a Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. "Dobre praktyki spółek notowanych na NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:
Richard Gabriel - Wiceprezes Zarządu