STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

TRI: Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 19.03.2019 roku, Wtorek, 19 marca 2019 (16:27)

Raport bieżący nr 3/2019

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zgodnie z art. 19 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29.03.2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Emitent podaje treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Triton Development S.A. w dniu 19.03.2019 roku.

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triton Development S.A.

z dnia 19 marca 2019 roku

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z wygaśnięciem mandatu Członka Rady Nadzorczej wskutek śmierci Pana Wiesława Opalskiego, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Triton Development S.A. powołuje Huberta Rozpędka na członka Rady Nadzorczej ósmej kadencji.

W głosowaniu oddano 5 449 735 (pięć milionów czterysta czterdzieści dziewięć tysięcy siedemset trzydzieści pięć) ważnych głosów z 1 149 947 (jeden milion sto czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści siedem) akcji reprezentujących 18,07 % (osiemnaście całych i siedem setnych procent), to jest oddano 5 449 735 (pięć milionów czterysta czterdzieści dziewięć tysięcy siedemset trzydzieści pięć) głosów "za?, przy głosów "wstrzymujących się? oraz braku głosów "przeciw?, to jest "za? głosowało 100,00 % (sto procent) oddanych głosów.

Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triton Development S.A.

z dnia 19 marca 2019 roku

w sprawie zmiany statutu Spółki

Na podstawie art. 430 § 1 K.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Triton Development S.A. postanawia dokonać następujących zmian w Statucie Spółki:

§ 1

Zmienić § 17 pkt IX. nadając mu nową następującą treść:

"IX. udzielenie pożyczek poza zwykłym obrotem towarowym na łączną kwotę przekraczającą 4.000.000,00 złotych.?.

§ 2

Zmienić § 19 nadając mu nową następującą treść:

"§ 19. 1. Rada Nadzorcza składa się z od pięciu do siedmiu członków. Członkowie pierwszej Rady Nadzorczej powoływani są na jeden rok, członkowie następnych Rad Nadzorczych na trzy lata, przy czym członków Rady Nadzorczej wybiera się na okres wspólnej kadencji. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej. Przewodniczący Rady jest wybierany przez Walne Zgromadzenie spośród jej wcześniej wybranych członków, z zastrzeżeniem § 21 Statutu.

2. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani i odwoływani są przez Walne Zgromadzenie.

3. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 4 poniżej, na miejsce członka Rady Nadzorczej, którego mandat wygasł w czasie trwania wspólnej kadencji z przyczyn innych niż odwołanie przez Walne Zgromadzenie albo odbycie Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza może powołać inną osobę w drodze kooptacji. Jeżeli z powodu wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej, o którym mowa w zdaniu poprzednim, liczba członków Rady Nadzorczej będzie mniejsza niż pięć osób, Rada Nadzorcza ma obowiązek, w terminie 60 dni od daty spadku liczby urzędujących członków Rady Nadzorczej poniżej pięciu, powołać nowego członka Rady Nadzorczej w drodze kooptacji, z zastrzeżeniem postanowień ust. 4 poniżej.

4. Liczba urzędujących jednocześnie członków Rady Nadzorczej powołanych w drodze kooptacji przez Radę Nadzorczą nie może przekroczyć dwóch.

5. Mandat członka Rady Nadzorczej powołanego przed upływem kadencji Rady Nadzorczej wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej danej kadencji. Walne Zgromadzenie ma prawo w każdym czasie odwołać każdego członka Rady Nadzorczej, także członka Rady Nadzorczej powołanego przez Radę Nadzorczą w drodze kooptacji.?

§ 3

Zmienić § 22 pkt 1, nadając mu nową następującą treść:

"1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się nie rzadziej niż trzy razy w roku.?.

§ 4

Upoważnia się Radę Nadzorczą do uchwalenia tekstu jednolitego statutu Spółki.

W głosowaniu oddano 5 449 735 (pięć milionów czterysta czterdzieści dziewięć tysięcy siedemset trzydzieści pięć) ważnych głosów z 1 149 947 (jeden milion sto czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści siedem) akcji reprezentujących 18,07 % (osiemnaście całych i siedem setnych procent), to jest oddano 5 374 735 (pięć milionów trzysta siedemdziesiąt cztery tysiące siedemset trzydzieści pięć) głosów "za?, głosów "wstrzymujących się? oddano 75 000 (siedemdziesiąt pięć tysięcy), przy braku głosów "przeciw?, to jest "za? głosowało 98,62 % (dziewięćdziesiąt osiem całych i sześćdziesiąt dwie setne procent) oddanych głosów.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-03-19Magdalena SzmagalskaPrezes Zarządu
2019-03-19Jacek ŁuczakWiceprezes Zarządu