STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

IFI: Raport roczny 2018 IFIRMA SPÓŁKA AKCYJNA, Piątek, 22 marca 2019 (00:12)

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
2018201720182017
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów17 40415 2014 0793 581
Zysk (strata) z działalności operacyjnej1 5692 078368490
Zysk (strata) brutto1 6782 146393506
Zysk (strata) netto1 3491 721316405
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej2 0342 461477580
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-2 080-394-488-93
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-832-832-195-196
Przepływy pieniężne netto, razem-8791 235-206291
Aktywa, razem10 95710 1712 5482 439
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania2 9312 662682638
Zobowiązania długoterminowe0000
Zobowiązania krótkoterminowe2 1221 887494453
Kapitał własny8 0277 5091 8671 800
Kapitał zakładowy640640149153
Liczba akcji (w szt.)6 400 0006 400 0006 400 0006 400 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)0,210,270,050,06
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)0,210,270,050,06
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)1,251,170,290,28
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)1,251,170,290,28
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)0,130,100,030,02
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

Plik do pobrania