STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

OUT: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 25 kwietnia 2019 r., Piątek, 29 marca 2019 (16:45)

Zarząd spółki Outdoorzy SA z siedzibą w Bielsku-Białej niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 25 kwietnia 2019 r. na godz. 12:00. Zgromadzenie odbędzie się w Kancelarii Notarialnej notariuszy Olgi Małachwiej i Konrada Małachwieja Spółka Cywilna, ul. 3 maja 19/1, 43-300 Bielsko-Biała.

Szczegółowy porządek obrad przedstawia się następująco:


1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Podjęcie Uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.

5. Podjęcie Uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

6. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za poprzedni rok obrotowy (2017/2018).

7. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za poprzedni rok obrotowy (2017/2018).

8. Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym (2017/2018).

9. Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym (2017/2018).

10. Podjęcie Uchwały w sprawie podziału zysku za poprzedni rok obrotowy (2017/2018).

11. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.


W załączeniu pełna treść ogłoszenia oraz treść projektów uchwał wraz z załącznikami.??


Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1) i 3) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect?.Osoby reprezentujące spółkę:
Łukasz Golonka - Członek Zarządu

Plik do pobrania