STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

GLC: Skonsolidowany Raport roczny GLOBAL COSMED SPÓŁKA AKCYJNA, Wtorek, 2 kwietnia 2019 (00:06)

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
2018201720182017
Przychody ze sprzedaży 300 817 305 519 70 500 71 977
Zysk (strata) na działalności operacyjnej (217) (20 695) (51) (4 875)
EBITDA 10 204 (10 645) 2 391 (2 508)
Zysk (strata) brutto (3 505) (81 190) (821) (19 127)
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej (6 580) (81 130) (1 542) (19 113)
Całkowite dochody ogółem (6 601) (81 876) (1 547) (19 289)
Akcjonariuszom podmiotu dominującego (6 601) (78 778) (1 547) (18 559)
Akcjonariuszom niekontrolującym - (2 875) - (677)
Średnia ważona akcji zwykłych 87 338 652 86 152 798 87 338 652 86 152 798
Wartość księgowa na akcję (zł/euro)2,072,180,480,52
Zysk (strata) netto na akcję (zł/euro) (0,08) (0,91) (0,02) (0,21)
31.12.2018 31.12.201731.12.2018 31.12.2017
Wartość firmy 30 050 30 050 6 988 7 205
Rzeczowe aktywa trwałe 128 459 129 691 29 874 31 094
Wartości niematerialne 95 130 95 779 22 123 22 963
Aktywa trwałe 253 639 255 520 58 986 61 263
Zapasy 35 318 40 163 8 213 9 629
Należności z tyt. dostaw i usług 34 480 38 821 8 019 9 308
Należności z tyt. podatku dochodowego od osób prawnych 202 342 47 82
Inne aktywa i pozostałe należności krótkoterminowe 7 947 7 888 1 848 1 891
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 4 048 5 144 941 1 233
Aktywa obrotowe razem 81 995 92 358 19 069 22 143
AKTYWA RAZEM 335 634 347 878 78 054 83 406
"Kapitał przypadający akcjonariuszom
podmiotu dominującego" 180 963 183 758 42 084 44 057
Kapitał przypadający akcjonariuszom niekontrolującym - 3 806 - 913
Kapitał własny 180 963 187 564 42 084 44 970
Zobowiązania długoterminowe 35 717 39 488 8 306 9 468
Zobowiązania krótkoterminowe 118 954 120 826 27 664 28 969
KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA RAZEM 335 634 347 878 78 054 83 406
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

Plik do pobrania