STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

PLX: Raport roczny PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA, Czwartek, 18 kwietnia 2019 (21:24)

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
2018201720182017
Przychody ze sprzedaży1474861393473456530984
Zysk (strata) z działalności operacyjnej1874500442070
Zysk (strata) brutto133043773121843
Zysk (strata) netto162634073811502
Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej123831349529021832
Przepływy środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej-19070-9963-4469-1376
Przepływy środków pieniężnych netto z działalności finansowej 10829-32812538-796
Zmiana stanu środków pieniężnych i ioch ekwiwalentów 4142251971-340
Aktywa razem19356016771345014-34574
Zobowiązania długoterminowe381842441188802905
Zobowiązania krókoterminowe67737535141575310722
Kapitał własny87639897882038120947
Kapitał zakładowy419414194197549480
Liczba akcji w tys. szt.41941419414194141941
Zysk (strata) przypadający na jedną akcję (w zł/EUR)0,040,080,010,04
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)2,092,140,490,50
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

Plik do pobrania