STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

ENI: Skonsolidowany Raport roczny ENERGOINSTAL SPÓŁKA AKCYJNA, Środa, 24 kwietnia (08:33)

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
2018201720182017
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów124 467699 23029 170164 730
Zysk (strata) z działalności operacyjnej264-29 64562-6 984
Zysk (strata) brutto-3 761-39 857-881-9 390
Zysk (strata) netto-1 919-48 046-450-11 319
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -2 05775 658-48217 824
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej3 257-17630
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-14 350-74 225-3 363-17 487
Przepływy pieniężne netto, razem-13 1501 432-3 082337
Aktywa razem 104 151198 86824 22147 680
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 53 536126 62512 45030 359
Zobowiązania długoterminowe 15 18018 2143 5304 367
Zobowiązania krótkoterminowe 38 356108 4118 92025 992
Kapitał własny 50 61572 24311 77117 321
Kapitał zakładowy 1 8001 800419432
Średnioważona liczba akcji 18 000 00018 000 00018 000 00018 000 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EURO) -0,11-2,67-0,03-0,63
Rozwodniona liczba akcji 0000
Rozwodniony zysk na jedną akcję (w zł / EURO) 0,000,000,000,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EURO)2,814,010,650,96
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EURO) 0,0000,000
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EURO)0,000,000,000,00
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

Plik do pobrania