STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

OUT: Uchwały podjęte podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, Czwartek, 25 kwietnia 2019 (14:35)

Zarząd Outdoorzy SA z siedzibą w Bielsku-Białej (?Spółka?) przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał

podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 25 kwietnia 2019 roku.


Jednocześnie Spółka informuje, że Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia żadnego z punktów

porządku obrad. Nie zgłoszono sprzeciwu do żadnej uchwały. Nie miało miejsca niepodjęcie uchwały objętej

porządkiem obrad.


Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7) - 9) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect?.

Osoby reprezentujące spółkę:
Łukasz Golonka - Członek Zarządu

Plik do pobrania