STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

OUT: Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy, Czwartek, 25 kwietnia 2019 (14:40)

Zarząd Outdoorzy SA z siedzibą w Bielsku-Białej (?Spółka?) informuje, iż w dniu 25 kwietnia 2019 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło m.in. uchwałę nr 13 w sprawie przeznaczenia części

zysku netto Spółki za rok obrotowy 2017/2018 na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy. Mocą

uchwały, część zysku netto w kwocie 105.000,00 zł została przeznaczona na wypłatę dywidendy w

wysokości 0,01 zł na każdą akcję. W dywidendzie uczestniczą wszystkie, tj. 10.500.000 akcje Spółki.

Dzień dywidendy został ustalony na 28 czerwca 2019 r., a dzień wypłaty dywidendy ustalono na 15

lipca 2019 r.


Pozostałą część zysku netto w kwocie 43.294,36 zł przeznaczono na kapitał zapasowy Spółki.


Podstawa prawna: §4 ust 2 pkt 11) oraz §4 ust 6 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego

Systemu Obrotu ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na

rynku NewConnect

Osoby reprezentujące spółkę:
Łukasz Golonka - Członek Zarządu