STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

PRM: Skonsolidowany Raport roczny PROCHEM SA, Piątek, 26 kwietnia 2019 (18:51)

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
2018201720182017
GRUPA KAPITAŁOWA PROCHEM S.A.
Skonsolidowany rachunek zysków i strat
Przychody ze sprzedaży1531941120063590326387
Zysk brutto ze sprzedaży1048837212458877
Zysk na działalności operacyjnej815170881914026
Zysk do opodatkowania2199200805154731
Zysk netto z tego przypisany:1839169764313999
Akcjonariuszom Jednostki Dominującej1923168284513964
Udziałom niekontrolującym-84148-2035
Zysk na jedną akcję zwykłą/rozwodniony (w PLN/EUR) - przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej 0,664,320,151,02
SKONSOLDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej -459433696-10777938
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-1130370-26587
Środki pieniężne netto z działalnopści finansowej-19841-9034-4650-2128
Przepływy pieniężne netto, razem-2556525032-59915897
STAN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ
Suma aktywów1497781568243483237600
Aktywa trwałe, razem86785828922018319874
Aktywa obrotowe, razem62993739321465017726
Kapitał własny przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej839401052421952125232
Udziały niekuntrolujące6470652415051564
Kapitał własny, ogółem904101117662102626797
Zobowiązania długoterminowe, razem8404928419542226
Zobowiązania krótkoterminowe, razem5096435774118528577
Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) - przypisana akcjonariuszom jednostki dominującej28,6027,026,656,48
Średnia ważona liczba akkcji (w szt.)2935000389500029350003895000
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

Plik do pobrania