STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

PRM: Raport roczny PROCHEM SA, Piątek, 26 kwietnia 2019 (19:09)

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
2018201720182017
JEDNOSTKOWY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Przychody ze sprzedaży98986491772319811586
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży5935-36821391-867
Zysk na działalności operacyjnej482156041133676
Zysk do opodatkowania1542149503613522
Zysk netto1089126842552988
Zysk na jedną akcję zwykłą/rozwodniony (w PLN/EUR)0,373,260,090,77
SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej-512230911-12007282
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej7921437186339
Środki pieniężne netto z działalności finansowej-12976-13951-3041-3287
Przepływy pieniężne netto, razem-1730618397-40564334
STAN NA 31 GRUDNIA
SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ
Suma aktywów91053935122117522420
Aktywa trwałe, razem55234548681284513155
Aktywa obrotowe, razem358193864483309265
Kapitał własny, ogółem4282265976995915818
Zobowiązania długoterminowe, razem12631548929371316
Zobowiązania krótkoterminowe, razem356002204782795286
Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR)14,5916,943,394,06
Srednia ważona liczba akcji (w szt.)2935000389500029350003895000
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

Plik do pobrania