STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

TRI: Raport roczny TRITON DEVELOPMENT SA, Wtorek, 30 kwietnia 2019 (17:12)

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
2018201720182017
Przychody ze sprzedaży 4 127 4 468 960 1 071
Wynik brutto ze sprzedaży 1 297 1 319 302 316
Wynik brutto (1 601) (1 339) (372) (321)
Wynik netto (1 533) (1 373) (357) (329)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (1 328) 1 771 (309) 425
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 5 684 (2 118) 1 322 (508)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (1 201) 923 (279) 221
Przepływy pieniężne netto z działalności, razem 3 155 576 734 138
Na dzień 31.12.2018 Na dzień 31.12.2017 Na dzień 31.12.2018 Na dzień 31.12.2017
Aktywa, razem 92 158 97 779 21 596 23 036
Zobowiązania razem 6 259 10 346 1 467 2 437
Zobowiązania krótkoterminowe 1 742 4 806 408 1 132
Kapitał własny 85 899 87 433 20 130 20 598
Kapitał podstawowy 25 458 25 458 5 966 5 998
Liczba akcji (w szt.) 6 364 523 6 364 523 6 364 523 6 364 523
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)13,5013,743,223,24
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

Plik do pobrania