STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

TRI: Skonsolidowany Raport roczny TRITON DEVELOPMENT SA, Wtorek, 30 kwietnia 2019 (17:15)

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
2018201720182017
Przychody ze sprzedaży 32 854 39 220 7 740 8 963
Wynik brutto ze sprzedaży 9 990 11 788 2 354 2 694
Wynik brutto 3 051 5 176 719 1 183
Wynik netto 4 006 4 799 944 1 097
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 6 757 17 632 1 592 4 030
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (3 223) (3 200) (759) (731)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (6 469) (13 678) (1 524) (3 126)
Przepływy pieniężne netto z działalności, razem (2 935) 754 (691) 172
Na dzień 31.12.2018 Na dzień 31.12.2017 Na dzień 31.12.2018 Na dzień 31.12.2017
Aktywa, razem 97 257 106 477 23 318 24 068
Zobowiązania razem 8 329 21 555 1 997 4 872
Zobowiązania krótkoterminowe 5 688 18 807 1 364 4 251
Kapitał własny 88 928 84 922 21 321 19 196
Kapitał podstawowy 25 458 25 458 6 104 5 755
Liczba akcji (w szt.) 6 364 523 6 364 523 6 364 523 6 364 523
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)13,9713,343,353,02
Rozwodniona/scalona liczba akcji 6 364 523 6 364 523 6 364 523 6 364 523
Rozwodniona/scalona wartość księgowa na 1 akcję (w zł)13,9713,343,353,02
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

Plik do pobrania