STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

ATG: Skonsolidowany Raport roczny ATM GRUPA SA, Czwartek, 9 maja 2019 (17:24)

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
2018201720182017
Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji224.368224.79952.58352.960
Zysk (strata) z działalności operacyjnej30.64432.3567.1827.623
Zysk (strata) brutto33.31734.4537.8088.117
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej27.58428.4886.4656.711
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej27.58428.4886.4656.711
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej przypisany do podmiotu dominujacego27.79828.1526.5156.632
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej35.48925.6188.3176.035
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(18.417)(.185)(4.316)(.44)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej(15.652)(20.897)(3.668)(4.923)
Przepływy pieniężne netto, razem1.4204.536.3331.069
Aktywa razem 346.780324.84980.64777.885
Zobowiązania, rezerwy na zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe100.40487.09323.35020.881
Zobowiązania długoterminowe 49.09346.85511.41711.234
Zobowiązania krótkoterminowe 51.31140.23811.9339.647
Kapitał własny 246.376237.75657.29757.004
Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej246.323237.15857.28456.860
Kapitał zakładowy 8.4308.4301.9602.021
Liczba akcji (w szt.)84.300.00084.300.00084.300.00084.300.000
Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)0,3300,3340,0770,079
Rozwodniona liczba akcji84.300.00084.300.00084.300.00084.300.000
Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)0,3300,3340,0770,079
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 2,922,810,680,67
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)2,922,810,680,67
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)0,220,220,050,05
Zastosowany kurs wymiany PLN na Euro na dzień bilansowy4,30004,1709
Średni kurs wymiany PLN na Euro w okresie4,26694,2447
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

Plik do pobrania