STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

XTB: X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI SA Skonsolidowany raport kwartalny QSr f kwartał 1/2019, Piątek, 10 maja 2019 (00:09)

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-311 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-311 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-311 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31
SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE
Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów:01.01-31.03.201901.01-31.03.201801.01-31.03.201901.01-31.03.2018
Przychody z działalności operacyjnej40 890113 7379 51427 220
Zysk (strata) z działalności operacyjnej(208)72 694(48)17 398
Zysk przed opodatkowaniem1 07173 74324917 649
Zysk netto76359 48717814 237
Zysk netto i rozwodniony zysk netto na jedną akcję przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej (w PLN/EUR na akcję)0,010,510,000,12
Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych:01.01-31.03.201901.01-31.03.201801.01-31.03.201901.01-31.03.2018
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej(7 235)87 457(1 683)20 931
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(1 019)(68)(237)(16)
Środki pieniężne netto z działalności finansowej(1 359)(27)(316)(6)
Zwiększenie/(Zmniejszenie) netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów(9 613)87 362(2 237)20 908
Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej:31.03.201931.03.201831.03.201931.03.2018
Aktywa razem1 022 614919 848237 745218 569
Zobowiązania razem567 114461 511131 847109 662
Kapitał podstawowy5 8695 8691 3641 395
Kapitał własny455 500458 337105 898108 907
Wartość księgowa i rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję przypadająca akcjonariuszom jednostki dominującej (w PLN/EUR na akcję)3,883,900,900,93
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Plik do pobrania