STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

MFO: Rekomendacja Zarządu dotycząca podziału zysku netto za rok obrotowy 2018, Piątek, 10 maja 2019 (11:12)

Raport bieżący nr 3/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd MFO S.A. ("Spółka?) informuje, iż wobec uzyskania pozytywnej opinii Rady Nadzorczej zgodnie z art. 382 § 3 KSH oraz § 28 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki, podjął w dniu 10 maja 2019 roku uchwałę w sprawie rekomendacji podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku.

Zgodnie z ww. uchwałą osiągnięty przez Spółkę w roku 2018 zysk netto w wysokości 27.900.893,34 zł (słownie: dwadzieścia siedem milionów dziewięćset tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt trzy złote i 34 grosze) Zarząd proponuje przeznaczyć na:

? dywidenda dla akcjonariuszy ? kwota 5 550 291,60 zł (słownie: pięć milionów pięćset pięćdziesiąt tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt jeden złotych i 60 groszy), co daje 0,84 zł (słownie: osiemdziesiąt cztery grosze) na każdą akcję

? kapitał zapasowy - kwota 22 350 601,74 zł (słownie: dwadzieścia dwa miliony trzysta pięćdziesiąt tysięcy sześćset jeden złotych i 74 grosze)

Dzień według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do wypłaty dywidendy za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 roku (dzień dywidendy) Zarząd rekomenduje ustalić na 21 czerwca 2019 roku. Termin wypłaty dywidendy Zarząd rekomenduje ustalić na dzień 12 lipca 2019 roku.

W ocenie Zarządu wypłata dywidendy w ww. wysokości jest uzasadniona oraz znajduje pokrycie w aktywach finansowych Spółki, posiadanych na dzień podjęcia uchwały i pozwala jednocześnie Spółce na finansowanie jej dalszego rozwoju.

Ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku za rok obrotowy 2018 podejmie Walne Zgromadzenie Spółki.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-05-10Jakub CzerwińskiCzłonek zarządu
2019-05-10Renata Zdzieszyńska Prokurent