STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

MFO: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia , Piątek, 10 maja 2019 (11:57)

Raport bieżący nr 4/2019

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd MFO Spółka Akcyjna z siedzibą w Kożuszkach Parcel wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000399598 ("Spółka?), działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1 w związku z art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych ("KSH?) oraz na podstawie § 19 w zw. z § 20 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 7 czerwca 2019 roku na godzinę 11:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ("ZWZ?), które odbędzie się w siedzibie Spółki, Kożuszki Parcel 70A, 96-500 Sochaczew.

Porządek obrad:

1. Otwarcie ZWZ.

2. Wybór przewodniczącego obrad ZWZ.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2018, sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2018 roku.

6. Podjęcie uchwał w sprawach:

1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2018 roku oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018;

2) podziału zysku Spółki za rok 2018;

3) udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu z wykonania ich obowiązków w roku 2018;

4) udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej z wykonania ich obowiązków w roku 2018;

5) ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji;

6) powołanie członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji.

7. Zamknięcie obrad ZWZ.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MFO S.A. oraz projekty uchwał, stanowią załącznik do niniejszego raportu bieżącego.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-05-10Jakub CzerwińskiCzłonek zarządu
2019-05-10Renata Zdzieszyńska Prokurent

Plik do pobrania