STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

PRM: PROCHEM SA Skonsolidowany raport kwartalny QSr f kwartał 1/2019, Środa, 15 maja 2019 (17:21)

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-311 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-311 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-311 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31
WYBRANE DANE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ PROCHEM S.A.
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Przychody ze sprzedaży421752002798134793
Zysk brutto ze sprzedaży4018883935211
Zysk (strata) na działalności operacyjnej1067-1232248-295
Zysk (strata) do opodatkowania1207-898281-215
Zysk (strata) netto z tego przypisany:998-973232-233
Akcjonariuszom Jednostki Dominujacej990-949230-227
Udziałom niekontrolującym8-242-6
Zysk na jedną akcję zwykłą/rozwodniony (w PLN/EUR)-przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej0,34-0240,08-0,06
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE I PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Srodki pieniężne netto z działalności operacyjnej623634721451831
Srodki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-231-206-54-49
Srodki pieniężne netto z działalności finansowej-4469-23276-1040-5571
Przepływy pieniężne netto, razem1536-20010357-4789
STAN NA DZIEŃ31.03.201931.12.201831.03.201931.12.2018
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ
Suma aktywów1806141497784199134832
Aktywa trwałe, razem113272867852633420183
Aktywa obrotowe, razem67342629931565614650
Kapitał własny przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej84932839401974619521
Udziały niekontrolujące6478647015061505
Kapitał własny, ogółem91410904102125221026
Zobowiązania długoterminowe, razem30937840471921954
Zobowiązania krótkoterminowe, razem58267509641354611852
Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) - przypisana akcjonariuszom jednostki dominującej28,9428,606,736,65
Średnia ważona liczba akcji (w szt)2935000293500029350002935000
WYBRANE DANE FINANSOWE PROCHEM S.A.
JEDNOSTKOWY RACHUNEK ZYSKÓW STRAT
Przychody ze sprzedaży 32226985474982358
Zysk / (strata) brutto ze sprzedaży2474-739576-177
Zysk / (strata) na działalności operacyjnej756-1444176-346
Zysk / (strata) do opodatkowania 558-1326130-317
Zysk / (strata) netto372-115087-275
Zysk / (strata) na jedną akcję zwykłą / rozwodniony (w PLN / EUR)0,13-0,300,03-0,07
SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Srodki pieniężne netto z działalności operacyjnej587436441367872
Srodki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-214-58-50-14
Srodki pieniężne netto z działalności finansowej -4676-16516-1088-3953
Przepływy pieniężne netto, razem984-12930229-3094
STAN NA DZIEŃ31.03.201931.12.201831.03.201931.12.2018
SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ
Suma Aktywów111809910532599421175
Aktywa trwałe, razem68659552341596212845
Aktywa, obrotowe razem4315035819100328330
Kapitał własny, ogółem4319442822100429959
Zobowiązania długoterminowe, razem232611263154082937
Zobowiązania krótkoterminowe, razem4535435600105448279
Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą (w PLN / EUR)14,7214,593,423,39
Srednia ważona liczba akcji (w szt)2935000293500029350002935000
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Plik do pobrania