STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

PLX: PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA Skonsolidowany raport kwartalny QSr f kwartał 1/2019, Środa, 15 maja 2019 (17:36)

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-311 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-311 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-311 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31
dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów5318740146123759608
Zysk (strata) z działalności operacyjnej30831522717364
Zysk (strata) brutto28831469671352
Zysk (strata) netto24561310571314
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej2150-353500-84
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-89333-2088
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej15061686350404
Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów27631366643327
Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej prezentowane są na dzień 31.03.2019 r. i 31.12.2018 r.
Aktywa razem2139332020294973746983
Zobowiązania długoterminowe44641438041037810187
Zobowiązania krótkoterminowe91029831222116319331
Kapitał własny78263751031819517466
Kapitał zakładowy419414194197519754
Liczba akcji (w tys. szt.)41941419414194141941
Zysk (strata) przypadający na jedną akcję (w zł/EUR)0,060,030,010,01
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)1,871,790,430,42
dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów385303546589658488
Zysk (strata) z działalności operacyjnej1809644421154
Zysk (strata) brutto111536625988
Zysk (strata) netto104839924495
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej1361-490317-117
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej3273767690
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-251812-6434
Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów16631698387406
Wybrane dane finansowe ze sprawozdania z sytuacji finansowej prezentowane są na dzień 31.03.2019 r. i 31.12.2018 r.
Aktywa razem2075511935604825345014
Zobowiązania długoterminowe4906438184114078880
Zobowiązania krótkoterminowe69800677371622815753
Kapitał własny88687876392061920381
Kapitał zakładowy419414194197519754
Liczba akcji (w tys. szt.)41941419414194141941
Zysk (strata) przypadający na jedną akcję (w zł/EUR)0,020,010,010,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)2,112,090,490,49
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Plik do pobrania