STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

RLP: RELPOL SA Skonsolidowany raport kwartalny QSr f kwartał 1/2019, Czwartek, 16 maja 2019 (07:57)

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-311 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-311 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-311 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31
WYBRANE DANE FINANSOWE SPRAWOZDANIA SKONSOLIDOWANEGO
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów33 54334 3657 8058 224
Zysk (strata) z działalności operacyjnej2 2072 898514694
Zysk (strata) brutto2 0193 001470718
Zysk (strata) netto 1 5392 252358539
SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej1 7393 515405841
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-2 357-1 519-548-364
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej1 350-1 566314-375
Przepływy pieniężne netto, razem732430171102
SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJStan na 31.03.2019Stan na 31.12.2018Stan na 31.03.2019Stan na 31.12.2018
Aktywa razem109 719106 17625 50824 692
Zobowiązania długoterminowe3 7753 835878892
Zobowiązania krótkoterminowe 22 80321 0785 3014 902
Kapitał własny 83 14181 26319 32918 898
Kapitał zakładowy48 04648 04611 17011 173
POZOSTAŁE
Liczba akcji9 609 1939 609 1939 609 1939 609 193
Liczba akcji przyjęta do ustalenia rozwodnionego zysku9 609 1939 609 1939 609 1939 609 193
Zysk zanualizowany (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)0,910,990,210,23
Zysk (strata) za okres sprawozdawczy na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)0,160,230,040,06
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)8,658,462,011,97
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)0,420,400,100,09
WYBRANE DANE FINANSOWE ZE SPRAWOZDANIA JEDNOSTRKOWEGO
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów31 65932 9527 3667 886
Zysk (strata) z działalności operacyjnej1 9782 919460699
Zysk (strata) brutto1 9003 018442722
Zysk (strata) netto1 4442 318336555
SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej1 5513 111361745
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-2 357-1 516-548-363
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej1 350-1 566314-375
Przepływy pieniężne netto, razem544291277
SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJStan na 31.03.2019Stan na 31.12.2018Stan na 31.03.2019Stan na 31.12.2018
Aktywa razem103 668101 24824 10224 058
Zobowiązania długoterminowe3 8343 877891921
Zobowiązania krótkoterminowe20 88119 8624 8554 719
Kapitał własny78 95377 50918 35618 417
Kapitał zakładowy48 04348 04611 16911 416
POZOSTAŁE
Liczba akcji9 609 1939 609 1939 609 1939 609 193
Liczba akcji przyjęta do ustalenia rozwodnionego zysku9 609 1939 609 1939 609 1939 609 193
Zysk zanualizowany (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)0,850,940,200,22
Zysk (strata) za okres sprawozdawczy na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)0,150,240,030,06
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)8,228,071,911,88
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)0,420,400,100,09
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Plik do pobrania