STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

IFI: IFIRMA SPÓŁKA AKCYJNA Raport kwartalny SA-Q f kwartał 1/2019, Piątek, 17 maja 2019 (00:12)

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-311 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-311 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-311 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów5 1624 0531 201970
Zysk (strata) z działalności operacyjnej73224017057
Zysk (strata) brutto75726617664
Zysk (strata) netto60421614152
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej621506145121
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej391-67791-162
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-192-320-45-77
Przepływy pieniężne netto, razem820-491191-117
Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)11 49710 9572 6732 548
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)3 0582 931711682
Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)0000
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)2 2472 122522494
Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)8 4398 0271 9621 867
Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)640640149149
Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)6 400 0006 400 0006 400 0006 400 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)0,270,230,060,06
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)0,270,230,060,06
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)1,321,250,310,29
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)1,321,250,310,29
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)0,030,050,010,01
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

Plik do pobrania