STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

BER: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta, Piątek, 17 maja 2019 (12:15)

Zarząd spółki pod firmą BIOERG Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, (dalej "Emitent") zwołuje na dzień 13 czerwca 2019 roku na godzinę 10:30 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta, które odbędzie się w Warszawie przy ulicy Bekasów 74, 02-803 Warszawa, z poniżej wskazanym szczegółowym porządkiem obrad.


Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Wybór Przewodniczącego ZWZ.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2018, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2018.

7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018.

8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Zarządzie Spółki.

11. Zamknięcie obrad.


W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał, wzór wniosku o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad oraz formularz do głosowania przez pełnomocnika.Osoby reprezentujące spółkę:
Sławomir Karaszewski - Prezes Zarządu

Plik do pobrania