STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

PIG: Korekta raportu nr 3/2019 // Correction of report no 3/2019, Poniedziałek, 20 maja 2019 (10:40)

Zarząd spółki Planet Innovation Group S.A. z siedzibą w Rzeszowie niniejszym przekazuje w załączeniu

korektę raportu nr 3/2019. 

Podstawa Prawna: § 5 ust. 1 pkt 1), Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku

NewConnect

//

The Board of Directors of Planet Innovation Group S.A. based in Rzeszow, enclose correction of

report no 3/2019.

Legal basis: § 5 sec. 1 pt. 1), Appendix No. 3 to the Alternative Trading System Rules Current and

Periodic Information communicated in the Alternative Trading System on the NewConnect Market

Osoby reprezentujące spółkę:
Jadwiga Wochyńska - Prezes Zarządu

Plik do pobrania